wz
Geografický slovník

Geografický slovník

Na tomto projektu spolupracují žáci semináře ze zeměpisu II. ZŠ Napajedla. Projekt vede Mgr. Jindřich Polák.

ABECEDNÍ REJSTŘÍK:

A,B,C,Č,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,R,Ř,S,Š,T,U,Ú,V,Z,Ž

A

Zpět na začátek

absolutistická monarchie - státní zřízení s neomezenou vládou jedné osoby
absolutní nula - označení pro termodynamickou teplotu T=O K, tj. -273,15 stupňů Celsia. Je to teplota, ke které se lze libovolně přiblížit, avšak nelze ji dosáhnout. Podařilo se již laboratorně dosáhnout teplot ve zlomcích tisíciny Kelvina. Je to také nejnižší teplota, která může být teoreticky dosažena v makroskopickém systému. Absolutní teplota znamená teplotu změřenou na stupnici, na které je absolutní nula její počátek.
acidifikace (okyselování) - proces zvyšování kyselosti v dané složce prostředí (voda, půda), v průběhu času, za současného snižování schopnosti tuto kyselost v daném systému neutralizovat. Je používán především ve spojení s okyselováním vodních ploch a půdní složky prostředí následkem postupného zvyšování koncentrace oxidů síry a dusíku v atmosféře ze spalovacích procesů.
aerosol - velmi malé kapalné a pevné částice v atmosféře. Mohou být původu přírodního (kapky a krystalky vody, sůl aj.) i antropogenního původu (kouř, popílek aj.).
afélium (odsluní) - bod na dráze tělesa sluneční soustavy (sondy), kdy je těleso od Slunce nejdále. V aféliu se pohybuje těleso na své dráze nejmenší rychlostí. Země se nachází v aféliu během léta (opakem je perihélium - přísluní).
afrikánština - jazyk holandských kolonistů (Búrů) v jižní Africe
aglomerace - hustě osídlená území kolem velkých sídelních center zahrnující předměstí i administrativně samostatná sídla. Vzniká růstem původního velkoměsta a bezprostředního zázemí. Vytvářejí se intenzivní hospodářské a obslužné vztahy a dopravní spojení mezi jádrem a zázemím. Seskupení více aglomerací vzniká konurbace (nemá na rozdíl od aglomerace jednoznačné centrum), seskupení více konurbací vzniká megapolis.
agnosticismus - přesvědčení, že nelze prokázat boží existenci (přeneseně lze použít i na jiné základní předpoklady lidské společnosti)
agrární společnost- společnost, kde je rozhodující hospodářskou činností zemědělství. V periodizaci dějin lidstva označována též jako společnost předindustriální.
agrese - útok, útočné napadení, vpád na cizí území
agrokomplex- vzájemné propojení oborů zajišťujících výživu (zemědělská prvovýroba, zpracování zemědělských produktů, další výroba a služby propojené se zemědělstvím - výroba zemědělských stojů, chemických prostředků, skladování produktů apod.)
AIDS - dosud neléčitelná nakažlivá choroba, přenosná krví a pohlavním stykem
akumulační nádrž - akumulační nádrž vzniklá umělým přehrazením vodního toku. Vody v ní zadržené se využívá buď k výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách nebo k zavlažování pozemků či zásobování obyvatel pitnou vodou.
akupresura - stará čínská léčebná metoda, princip spočívá v působení tlaku na určité aktivní body
akupunktura - stará čínská léčebná metoda, na rozdíl od akupresury se místo tlaku používá vpichu speciálních jehel
akvadukt - stavba, často několikapatrová, která umožňovala vodním kanálům a vodním potrubím překonat údolí a přivádět tak vodu na poměrně velkou vzdálenost od zdrojů
ALADI - (Asociacion Latinoamericana de Integración) Latinskoamerické integrační společenství založeno v roce 1980. Členské země: Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Chile, Kolumbie, Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.
albedo - míra či schopnost tělesa nebo jeho povrchu odrážet záření. Jde o poměr odraženého elektromagnetického záření ku množství dopadajícího záření.
alternativní zdroje energie - obnovitelná zdroje, které nezatěžují životní prostředí (energie vodní, sluneční, větrná, geotermální)
alternativní zemědělství – způsob hospodaření, který omezuje až minimalizuje používání chemických prostředků a respektuje potřebu ochrany životního prostředí a výrobu zdravých potravin (použití přírodních hnojiv, pastva dobytka apod.)
amplituda - označuje se tak výkyv či rozpětí teplot během roku, měsíce nebo dne
andezit- sopečná vyvřelá (třetihorní) hornina bezkřemenná, má barvu světle šedou až světle černou, ale i zelenou a hnědou. Používá se jako ozdobný kámen (název podle pohoří Andy)
animismus - víra v nadpřirozené bytosti, duchy, duše, přízraky. Je spojována především s rodovými náboženstvími přírodních národů.
anticyklona - atmosférická tlaková výše s maximálním tlakem vzduchu uprostřed (v jádru). Od středu proudí větry, které na severní polokouli vanou ve směru hodinových ručiček, na jižní polokouli proti jejich směru. Rozměry anticyklon se pohybují od několika set do několika tisíc kilometrů. Anticyklona je zárukou jasného počasí ( v létě teplého, v zimě studeného).
antipasát - vítr vanoucí po celý rok ve vyšších vrstvách atmosféry od rovníku k obratníkům, má opačný směr než pasát
antisemitismus – záporný vztah přerůstající až v nenávist vůči Židům
antracit – nejkvalitnější černé uhlí, které se vyznačuje nejvyšším obsahem uhlíku (asi 96%); má největší výhřevnost
antropogenní (faktory, vlivy...) - stav, který je vytvořen, změněný nebo ovlivněný člověkem, jeho činností, obzvláště procesy moderní lidské civilizace
antropogenní reliéf - tvar zemského povrchu vytvořený činností člověka, např. vyrovnané nebo terasovitě upravené zemědělské plochy, regulovaná koryta řek, náspy dopravních cest, hráze, odvaly a haldy.
apartheid - utlačování jedné rasy druhou, např. v Jihoafrické republice černé rasy bělochy
apatit - nerost; podle druhu příměsí bývá různě zbarven. Vyskytuje se ve vyvřelých horninách, obsahuje fosfor, fluór, vápník a další prvky. Využívá se při výrobě hnojiv.
APEC - (Asia-Pacific Economic Cooperation) Asijsko-pacifické hospodářské společenství založeno v roce 1989. Členské země: Austrálie, Brunej, Čína (1993), Filipíny, Chile, Indonésie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Singapur, Taiwan (1993), Thajsko, USA.
artézské pánev - pánev zadržující tzv. artézskou vodu, spodní vodu s napjatou hladinou. Vzniká tehdy, je-li prohyb pánve tvořen střídavě uloženými vrstvami propustných a nepropustných hornin. Propustnou vrstvou stéká voda z okrajů pánve do centrální části, kde se díky nepropustné nadložní vrstvě hromadí pod tlakem a po navrtání svrchní vrstvy tryská nebo samovolně vytéká na povrch - viz artézská studně.
artézské studně - hluboké úzké studně, kterými voda vystřikuje či samovolně vytéká na povrch
asanace - vyčištění zanedbaného či znečištěného území (např.stavební úprava zdravotně závadných objektů)
ASEAN - (Association of Southeast Asian Nations) toto Sdružení národů jihovýchodní Asie vzniklo v roce 1967 a mělo přispět ke zlepšení ekonomické i politické situace v této oblasti světa co by protipól evropských integrací. Členské země: Brunej ((1984), Filipíny, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam (1995).
asijští tygři – též asijští draci, skupina nově industrializovaných zemí ve východní a jihovýchodní Asii, které v posledních desetiletích zaznamenávají značný hospodářský vzestup a svými výrobky pronikají na světové trhy. Někdy se rozlišují tygři 1. generace (Singapur, Taiwan, Jižní Korea, dříve Hongkong) a 2. generace (Malajsie, Thajsko, Indonésie).
asimilace obyvatelstva - přizpůsobení,postupné splynutí jednoho národa s druhým. Při ztrátě některých svých kulturních znaků a osvojení si jiných. způsob začleňování obyvatel cizího původu založený na přijímání a přizpůsobování se místnímu životnímu stylu a zvyklostem. Konečným výsledkem je splynutí s místním obyvatelstvem.
asketismus - nábožensky nebo filozoficky motivované odmítání některých požitků, zdrženlivý způsob života
astronomie - hvězdářství, věda o vesmíru a jeho složení, zabývá se určováním polohy nebeských těles
ateismus – nenáboženský světový názor. Popírání existence nebo možnosti poznat boha.
atmosféra - ovzduší, plynný obal země složený z dusíku (78%), kyslíku (21%), argonu (0,9%), oxidu uhličitého a jiných plynů; dále obsahuje proměnlivé množství vody ve všech třech skupenstvích a pevné částice (prach,krystalky solí)
atmosférická depozice - ukládání, usazování atmosférické příměsi na zemský povrch. Měří se v množství na jednotku plochy zemského povrchu, případně na plochu rostlin, materiálu apod.
atol – ostrov zpravidla kruhovitého tvaru s vnitřní vodní nádrží – lagunou. Vzniká nahromaděním vápnitých schránek mořských živočichů – korálů. Je to ostrov velmi nízký a plochý, nad mořskou hladinu vyčnívá jen o několik metrů.
automatizace - zavádění moderních zařízení, která samočinně, bez zásahu lidské ruky vykonávají různé úkony
autonomie - nezávislost, samospráva; právo obyvatelstva na určitém území v rámci většího celku samostatně řešit otázky své vnitřní správy, kultury, školství apod.
azbest (osinek) - vláknitý nehořlavý nerost
azbuka - druh písma vyvinutého z cyrilice. V současnosti jím píší Rusové, Ukrajinci, Srbové, Bulhaři, Bělorusové, Mongolové atd.
azimut - je úhel, který svírá směr pochodu (nebo směr k určitému cíli) se základním směrem osy (sever-jih)

B

Zpět na začátek

bambus - rostlina rostoucí v tropech. Dosahuje výšky až 40 m. Dutá zdřevnatělá stébla jsou pevná a přitom pružná. Používá se hlavně na výrobu rybářských prutů, nábytku nebo k výstavbě obydlí či jiných staveb. Nejvíce je rozšířen v jižní a jihovýchodní Asii.
Bantustan – samosprávná jednotka černošského obyvatelstva v Jihoafrické republice, první byl bantustan Transkei vyhlášený v říjnu 1976. Dnes je jich v JAR 10.
barometr - viz. tlakoměr
bartrový obchod - obchod, při kterém se vyměňuje přímo zboží bez použití peněz, jedná se tedy o výměnný obchod
batáty - sladké brambory, hlízy povijnice jedlé
barevné kovy – souhrnný název rudných surovin (měděné, chromové, niklové, manganové, zinečné, olovnaté rudy)
bártrový obchod - obchodování formou výměny zboží za zboží
bauxit - bílá až rudohnědá sedimentární hornina, hlavní součástí je oxid hlinitý. Nejdůležitější surovina při výrobě hliníku.
bažina - trvale zamokřené území, porostlé vlhkomilnými rostlinami
beduíni - kočovní pastevci dobytka
bezodtoká oblast - část zemského povrchu, odkud žádná řeka nevytéká a všechna přitékající voda se buď vsákne, nebo odpaří. Na bezodtoké oblasti připadá celkem 21% souše.
Bible - písmo svaté pro křesťany a židy. Soubor posvátných spisů judaismu (Starý zákon) a křesťanství (Nový zákon).
bilance obchodní – finanční vyjádření poměru mezi vývozem (exportem) a dovozem (importem) v zahraničním obchodu státu. Je kladná (aktivní) pokud vývoz převažuje nad dovozem zboží. Je záporná (pasivní), pokud převažuje dovoz. Třetí možností je vyrovnaná bilance.
bilance platební – vedle obchodní bilance zahrnuje i další položky , např. turistický ruch, dlouhodobé zahraniční investice
bilance palivoenergetická – podíl jednotlivých zdrojů na výrobě energie (např. uhlí ropy, zemního plyn, jaderné a vodní energie)
biomasa – živá organická hmota (rostlinného i živočišného původu) v určitém území a čase
biosféra – obal Země tvořený živými organismy, rostlinami a živočichy
blahořečení - prohlášení za blahoslaveného
Blizard - sněhová bouře, která v zimě zasahuje území USA a Kanady
bludné balvany - částečně zaoblené kusy hornin dopravené pevninským ledovcem třeba i stovky kilometrů od místa svého vzniku. Po odtání ledovce zůstaly v cizí krajině (např. u nás na Opavsku se nacházejí balvany švédské žuly).
bonsaj - zakrslé stromky, jejichž pěstování pochází z Japonska
brázda nízkého tlaku vzduchu - jazykovitá, podlouhlá oblast nízkého tlaku vzduchu, která vybíhá od středu tlakové níže. V brázdě bývá oblačné počasí, v létě bouřky.
Britská tepelná jednotka (Btu) - jednotka tepelné energiedefinavána jako množství tepla požadovaného ke zvýšení teploty ledné libry vody o jedne stupeň Fahrenheita. V USA je tato jednotka někdy nazývána tepelná jednotka.
břežní čára - linie, na niž se vodní plocha stýká se souší
buddhismus - náboženství, které založil staroindický myslitel Buddha. Zdůrazňuje cílevědomé přemáhání utrpení.
burza – místo, kde dochází k obchodování s akciemi, s cennými papíry
Búrové – osadníci v Jižní Africe, kteří od roku 1625 přicházejí z Holandska a částečně z Francie. Hovoří afrikánsky.
buzola – přístroj k určování světových stran a odečítání úhlů (např. azimutu). Nejdůležitější součástkou je magnetická střelka (stejně jako u kompasu).

C

Zpět na začátek

Campos - název pro savany v Brazílii
CEFTA - (Central European Free Trade Agreement) po rozpadu socialistické bloku států východní Evropy, vznikla v roce 1991 tato Středoevropská zóna volného obchodu (také zvána - Visegrádská skupina). Členské země: ČR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko (1997).
celní unie - dohoda dvou nebo více států o bezcelním obchodu, vzájemném zrušení celních hranic, jednotných clech vůči ostatním zemím
celulóza - buněčná, vzniká chemickým zpracováním dřeva, používá se např. k výrobě papíru
centrálně řízené hospodářství - hospodářství, které se vyznačuje příkazovou a přídělovou formou rozhodování z centra (např. vláda, diktátor aj.)
cestovní ruch - dle užšího vymezení zahrnuje aktivity osob cestujících do míst mimo jejich obvyklé prostředí nebo pobývající v těchto místech ne déle než jeden rok z aúčelem trávení volného času, podnikání či jiným účelem. V rozšířeném pojetí vychází z širšího pojetí, který zahrnuje nejen jeho účastníky, ale také poskytovatele služeb, destinace, v nichž je cestovní ruch realizován, a tranzitní destinace.
církev - organizovaná skupina věřících k určitému vyznání
cirkulace atmosféry - systém oběhu vzduchu v atmosféře. Vzduch je pohyblivý a přemísťuje se z oblastí nižšího tlaku vzduchu. Vzniká tak vzdušný proud, vítr, který spojuje různé části krajinné sféry. Dochází tak k oběhu vzduchu v atmosféře, který zahrnuje celou Zemi, celou naši planetu. Systém pohybu vzduchu na Zemi se nazývá planetární cirkulace atmosféry.
civilizace - stupeň ve vývoji lidské společnosti vyznačující se vyšší úrovní v organizaci, technice a kultuře
civilizační choroby - nemoci vznikající ve společnosti, v podmínkách rychlého rozvoje techniky, urbanizace, hluku a neustálého spěchu, v prostředí znečištěném exhalacemi a prachem
clo - daň placena z dovozu zboží
Commonwealth - Tato vojensko-politická integrace je označení Společenství národů (Commonwealth of Nations, od 1947), volného společenství Velké Británie a nezávislých zemí, které pojí společná minulost součásti bývalého britského impéria a jediný formální závazek, že uznávají britského panovníka za hlavu a symbol Společenství. Základ Commonwealth of Nations položen Westminsterským statutem v roce 1931, který umožnil přeměnu dosavadního britského impéria na Britské společenství národů. Původními členy tehdejší nezávislá dominia (Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Irský svobodný stát, Jihoafrická unie, Newfoundland). Britský panovník zůstával oficiální hlavou těchto států. Vztah k britské koruně dořešen v roce 1949; členské státy mohou svobodně volit i formu státního zřízení, tj. mohou být i republikami. Celkem je tvořeno 53 zeměmi: Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Bangladéš, Barbados, Belize, Botswana, Brunej, Dominika, Fidži, Gambie, Ghana, Grenada, Guyana, Indie, Jamajka, Jižní Afrika, Kamerun, Kanada, Keňa, Kiribati, Kypr, Lesotho, Malajsie, Malawi, Maledivy, Malta, Mauricius, Mosambik, Namibie, Nauru, Nigérie, Nový Zéland, Pákistán, Papua-Nová Guinea, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Spojené království, Srí Lanka, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Svazijsko, Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambie
Coriolisova síla - uchylující síla zemské rotace, síla vznikající v důsledku otáčení Země, způsobuje stáčení směru pohybu (např. vzdušných a mořských proudů) na severní polokouli doprava, na jižní doleva
creek - viz.vádí (používáno v Austrálii)
cyklón – mohutný vzdušný vír (o průměru kolem 500 km) vznikající v oblasti nízkého tlaku vzduchu při rovníku. Vítr v cyklónu dosahuje dvakrát větší rychlosti než za vichřice a má proto ničivé účinky. V cyklónu je mohutná oblačnost a vítr je doprovázen prudkým deštěm, způsobujícím záplavy. Cyklóny vznikají nad tropickým mořem a putují poměrně malou rychlostí (10 až 20 km za hodinu) do vyšších zeměpisných šířek. V různých částech světa mají odlišná jména (tajfun, uragán), jako cyklóny se označují pouze v oblastech při indickém oceánu.
cyklóna - tlaková níže, obrovský vzduchový vír, v němž proudění směřuje spirálovitě ke středu, kde je nejnižší tlak. Na severní polokouli směřuje toto proudění proti směru hodinových ručiček, na jižní polokouli proudí vzduch v cyklóně ve směru hodinových ručiček. Poloměr cyklóny bývá od několika set do několika tisíc kilometrů. Proměnlivost počasí, zejména na jaře a v létě, je způsobena zvláště cyklónami, které „putují“ od Atlantského oceánu do vnitrozemí Evropy. Cyklonální počasí se vyznačuje velkou oblačností a srážkami.

Č

Zpět na začátek

časová pásma - čas na zeměkouli se liší podle zeměpisné délky místa, proto bylo zavedeno 24 časových pásem (zhruba po 15° zeměpisné délky). V ČR je středoevropský čas.
čedič - tmavě šedá až černá celistvá nebo jemnozrnná hornina sopečného původu; používá se jako štěrkový kámen, z tmavého čediče se vyrábějí roury a dlaždice
černá díra - místo ve vesmírném prostoru, kde gravitace dosahuje nekonečných hodnot. V jisté vzdálenosti od středu černé díry na tzv. horizontu událostí, je gravitace již tak silná, že jí neunikne vůbec nic. Úniková rychlost je zde vyšší než rychlost světla, tzn. z gravitačního pole (dosahu přitažlivosti) černé díry nemůže uniknout žádná částice ani záření.
černozem - velmi úrodný půdní typ, který obsahuje hodně humusu a vyskytuje se především ve stepích a v oblastech mírného pásu
členitost pobřeží - horizontální členitost pevniny, poměr plochy ostrovů a poloostrovů k ploše pevniny
čtvrtohory - nejmladší období vývoje Země s charakteristickými dobami ledovými. Dnes se takto začalo označovat posledních 1,8milionu let.Ve čtvrtohorách došlo k výraznému vývoji člověka.

D

Zpět na začátek

Dalajlama - duchovní a světská hlava Tibetu( od roku 1951 v exilu). Nynější, 14.dalajlama Gedžong Tändzin Gjamccho je nositelem Nobelovy ceny míru.
dálkový průzkum Země (DPZ) - získávání informací o povrchu Země, případně objektech a jevech nad nebo nehluboko pod povrchem, na dálku pomocí snímacích zařízení a umělých družic a letadel
datová hranice - mezinárodně dohodnutá hranice asi 180 poledník, od 180 poledníku se posouvá datum o den
deklarace - veřejné vyhlášení
deklinace – úhlová odchylka mezi magnetickým a zeměpisným severem
dekolonizace – proces zániku kolonií a jejich přetváření v nezávislé státy
delta - typ ústí řeky do moře nebo jezera, kdy nánosy nutí řeku větvit svůj tok přibližně do tvaru řeckého písmene delta
demografie – vědní obor, který se zabývá studiem tzv. přirozené reprodukce obyvatelstva a procesy s ní spojenými, tj. porodnost, úmrtnost, změny ve věkové skladbě obyvatelstva, sňatečnost, rozvodovost apod. Zabývá se těmito procesy i z historického hlediska (např. fáze demografického vývoje). Má blízko k sociální geografii a její vybrané poznatky tvoří součást učiva společenského zeměpisu.
demografická revoluce - proces zásadní změny charakteru přirozené reprodukce obyvatelstva, který lze zjednodušeně charakterizovat jako přechod od neregulované porodnosti k porodnosti regulované. Dochází při ní ke snižování míry úmrtnosti a následně k plánovanému snižování porodnosti.
demokracie - (z řec. démos=lid a kratos=vláda, moc) "vláda lidu", forma společensko-politického uspořádání založená na účasti všeho lidu na řízení společnosti, principu vlády většiny nad menšinou při respektování svobody a rovnosti všech občanů. Rozlišuje se demokracie přímá, kdy občané rozhodují o důležitých otázkách přímo ve všelidovém hlasování (referendu), a demoracie nepřímá (zastupitelská) - stát řídí zástupci zvolení občany ve svobodných volbách z více kandidátů (jednotlivců, politických stran a sdružení).
denudace - proces rozrušování a odnášení hornin (zejména působením exogenních činitelů), při němž dochází k zarovnávání a snižování zemského povrchu
departement - územní správní jednotka
deurbanizace - mezi hlavní znaky deurbanizace patří velké snižování počtu obyvatelstva centra města i vnějších městských částí. Obyvatelstva ubývá jednak díky nižší porodnosti a dále díky migračním pohybům, kdy dochází ke stěhování na venkov, do menších měst, do nových měst nebo do metropolí. Tento odliv je typický pro oblasti (aglomerace), v nichž většina obyvatelstva pracovala v těžkém strojírenství nebo v těžebním průmyslu.
devastovaná krajina - krajina zpustošená činností člověka, území se zcela narušeným krajinným systémem. Svrchní vrstva litosféry je narušena těžbou nebo pokryta haldami hlušiny, půdy většinou chybějí, rostlinný kryt tvoří plevel; odpad ze závodů znečišťuje vodstvo i ovzduší atd.
diamant - nejtvrdší přírodní nerost, drahokam
diaspora - dlouhodobý pobyt náboženské nebo etnické skupiny v cizím prostředí
diktátorský režim - nekontrolovatelná vláda jedné nebo více osob. Občané nemohou svobodně projevit svoji vůli (např. fašistická diktatura).
diskriminace – popírání a omezování práv určité skupině lidí
District of Columbia - zkratka D.C.; federální území USA s hlavním městem Washingtonem. Bylo zařízeno 1781 na území států Virginie a Maryland a jeho správa je podřízena přímo kongresu USA.
dmutí moře - pravidelné stoupání a klesání hladiny oceánu způsobené přitažlivostí Měsíce a Slunce. Jeho velikost je závislá na vzájemné poloze těchto těles vzhledem k Zemi (viz příliv a odliv).
doktrína - pojem znamená učení či nauku, bývá přeneseně použit i v jiných sférách - představuje ji systematický soubor principů a názorů ke konkrétnímu problému
dopravní uzel - místo, kde se protíná několik železnic, silnic, leteckých linek, kde je říční nebo námořní přístav apod.
droga - sušené nebo jinak konzervované chemické látky rostlinného nebo živočišného původu s omamnými účinky
druhotné suroviny – materiály a látky již použité, které se znovu zpracovávají ve výrobě (např. starý papír, textil, kovy, sklo). Nové použití starých surovin se nazývá recyklací.
družice - těleso obíhající kolem jiného kosmického tělesa, satelit. Měsíc je přirozená družice Země. Kolem Země i Slunce obíhají umělé družice vyrobená lidmi.
duny - písečné přesypy. Neustále se pohybují, jsou hnány větrem.
džungle - viz tropický deštný les

E

Zpět na začátek

ECO - (Economic Cooperation Organization) v roce 1985 založily státy jihozápadní a střední Asie Islámskou organizaci pro hospodářskou spolupráci. Členské země: Írán, Pákistán, Turecko, od roku 1992 - Afghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkménie, Uzbekistán, od roku 1993 - Ázerbájdžán.
ECOWAS - (Economic Community of West African State) Hospodářské společenství západoafrických zemí vzniklo v roce 1975. Členské země: Benin, Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapverdy (1997), Libérie, Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo.
EFTA - (Economic Free Trade Association) členské země: Island (1970), Lichtenštejnsko (1991), Norsko a Švýcarsko založili v roce 1958 toto Evropské sduružení volného obchodu, jako protipól vznikající integraci EHS (Evropského hospodářského společenství), ze kterého se postupně vyvinula Evropská unie.
ekliptika - průsečnice, v niž rovina dráhy planety Země kolem Slunce protíná nebeskou (světovou) sféru. Ekliptika prochází souhvězdími tvořící zvěrokruh.
ekologie - vědní obor o vztahu organismu a prostředí, který studuje vzájemné vztahy mezi živými organismy, včetně člověka, a jejich životním prostředím. Aktuálním problémem současného světa je vzájemné respektování ekonomických a ekologických hledisek. To vyjadřuje koncepce trvale udržitelného rozvoje.
ekosféra - oblast kolem hvězdy s příznivými podmínkami pro život
ekospiritualita - duchovní prožívání, vztahy a postoje vůči přírodě a životnímu prostředí
ektotermie (poikilotermie) - schopnost studenokrevných živočichů získávat teplo z prostředí změnou svého chování, např. vyhledáváním teplejší lokality
ekumenismus – soudobé náboženské hnutí, které klade důraz na to, co různé církve a náboženství spojuje. Jsou konány např. ekumenické bohoslužby, na nichž se podílejí zástupci různých církví popř. i náboženství.
elektrárna - technologické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie
emigrace – vystěhovalectví, vystěhování do ciziny
emirát - stát, monarchie s vládou emíra. Uplatňuje se v některých arabských zemích (např. Bahrajn, Katar, Kuvajt, Spojené arabské emiráty).
endemit - rostlina či živočich vyskytující se jen na malém území
emise - proces vypouštění nebo únik znečišťujících látek do prostředí. Z pohledu měřitelnosti se jedná o množství příměsi vstupující za jednotku času do prostředí.
endogenní (vnitřní) síly, činitelé - utvářejí zemský povrch, mají původ a zdroj energie v nitru Země: sopečná činnost, vrásnění, kerné pohyby v zemské kůře, zemětřesení
endotermie (homoiotermie) - termoregulační schopnost savců a ptáků udržovat stálou tělní teplotu
energetická bilance - podíl jednotlivých zdrojů na výrobě energie (fosilní paliva, voda, jaderná energie aj.)
energetická krize - výrazné zvýšení cen ropy na světových trzích především důsledkem nedostatečné těžby vzhledem k poptávce. K první energetické krizi došlo v roce 1973 po arabsko-izraelském konfliktu, druhá zasáhla svět v roce 1979 jako reakce na revoluci v Íránu. Energetická (ropná) krize přinesla západnímu světu značné ekonomické problémy, zároveň však přispěla k rozvoji úspornějších výrobních technologií a masivnějšímu využívání alternativních zdrojů energie. Nejvíce postiženy tak byly málo vyspělé země s nedostatečnými zásobami surovin.
eroze - proces odstraňování částí zemského povrchu působením vnějších (exogenních sil) činitelů, například vody, větru nebo ledovce
etnická čistka – násilné vysídlení obyvatel určité národnosti, popř. kmene z území, které dosud obývali
etnická skupina – společenství lidí žijících na určitém území, kterí mají některé společné znaky (např. jazyk) spojené s vědomím příslušnosti k tomuto společenství (rod, kmen, kmenový svat, národ)
EU (Evropská unie) - je mezinárodní společenství, které od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 členských zemí (včetně ČR - 1. května 2004) s celkem 496 miliony obyvatel (přibližně 7,5 % světové populace). EU byla vytvořena v roce 1992 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropské integrační aktivity, sahající do 50. let 20. století.
eukalypt (blahovičník) - stále zelený strom, z jehož listů se získává léčivý olej
europoidní rasa – obyvatelstvo bílé pleti
eutrofizace vod - proces obohacování vody a půdy živinami (obvykle dusičnany a fosforečnany) do té míry, že tyto ekosystémy přestávají být omezovány nedostatkem těchto živin. Eutrofizace je přirozený proces probíhající v některých ekosystémech za normálních podmínek v dlouhodobých časových horizontech. Může být však urychlen lidskou činností (přehnojováním, vypouštěním splaškových vod, emise dusíku aj.), kdy následně rychlá eutrofizace, vyúsťuje ve vodním prostředí v nadměrný obsah živin a bouřlivý rozvoj řas. Jejich biomasa je po odumření rozkládána bakteriemi za současné spotřeby kyslíku. To může vést k drastickému snížení koncentrace rozpuštěného kyslíku a k ochuzení života ve vodě.
Evangelium - svědectví o Ježíši Kristu nebo spisy o něm
Evropa - Název odvozen z asyrského „ereb“ - země, kde zapadá slunce, západní země (jako protiklad k „asu“, země vychodu, odtud Asie). Světadíl ležící na severní polokouli, západní část Eurasie. Rozlohou zabírá plochu 9,97 milionu km čtverečních (s ostrovy 10,5 milionu km čtverečních), žije zde asi 700 milionů obyvatel (2005), s největší hustotou zalidnění ze všech světadílů (66 obyvatel na km čtvereční).
exhalace – vypouštění různých látek do ovzduší, které způsobují jeho znečištění, např. z tepelných elektráren, chemických závodů, automobilů. Synonymum je emise.
exogenní (vnější) síly, činitelé – pro formování zemského povrchu čerpají energii převážně ze zdrojů mimo Zemi, zejména ze slunečního záření, dále přitažlivosti Měsíce a Slunce, zemské gravitace a rotace. Mezi exogenní činitele patří: voda, vítr, ledovce, gravitačíní procesy, živé organismy, člověk.
export – vývoz zboží, popř. technologií, služeb, kapitálu do zahraničí. Opakem je import.
extenzivní zemědělství – typ zemědělské výroby, kde výše produkce je dána především rozsahem obhospodařovaných ploch. Převládá v méně osídlených oblastech s nadbytkem půdy.
extremismus – od slova extrém, krajnost. Názory, hnutí, která prosazují krajní řešení. Vyznačují se neochotou hledat a přijímat obecněji přijatelná řešení a kompromisy.

F

Zpět na začátek

fakír - chudý muslimský mnich, kouzelník
faktory – činitelé ovlivňující např. rozmístění obyvatel, výroby, dosažený stupeň rozvoje
FAO - Organizace OSN pro výživu a zemědělství se sídlem v Římě
farma - věší hospodářská usedlost, viz. ranč
fáze měsíce - stav osvětlení kotouče Měsíce při pohledu ze Země. Jsou čtyři: první čtvrt (D – měsíc „dorůstá“), úplněk, třetí čtvrt (C – měsíc „couvá“) a nov, kdy je osvětlena sluncem odvrácená strana Měsíce.
federace – složený stát, tvořený dvěma nebo více státy, zeměmi s větším či menším stupněm nezávislosti (např. USA, NSR, Švýcarsko aj.)
federativní stát - spojení státu na základě společné ústavy, která zřizuje některé společné nejvyšší orgány (jednotná armáda, zahraniční politika, měna atd), např. USA nebo SRN.
fén - velmi teplý, suchý vzduch vanoucí z hor. Vzniká tehdy, jestliže na obou stranách horského hřbetu vzniknou výrazné rozdíly v tlaku vzduchu. Fén je častý v Alpách (vyskytuje se až 80 dní v roce) a ještě častější na Kavkaze.
fjordy - úzké a dlouhé mořské zálivy ledovcového původu (např. Norsko, Argentina, Chile)
flotila - skupina lodí, která má společný úkol (flotila rybářská, velrybářská, obchodní nebo válečná)
fosfáty - nerosty vzniklé usazováním, tvořené hlavně fosforem a vápníkem (hlavní složkou je fosforečnan vápenatý). Jsou suroviny pro výrobu průmyslových fosforečných hnojiv
fosilie - tvarově zachovaná těla nebo zbytky kdysi žijících organismů, jejich otisky, popřípadě jejich stopy a stopy jejich činnosti, které se shodou příznivých okolností v průběhu fosilizace zachovaly v horninách z minulých geologických dob až do současnosti. Pomocí zkamenělin se určuje stáří hornin.
fosilní paliva - látky vziklé v průběhu geologického vývoje Země z uložených rostlinných a živočišných zbytků jejich rozkladem přeměnou (teplotou a tlakem) pod vrstvami hornin, např. uhlí, ropa a zemní plyn
fotogrametrie - měřící metoda, která slouží ke zhotovení map pomocí fotografických snímků (pořízených fototeolidem)
fotony - nejmenší nedělitelné částice světla. Mají nulovou klidovou hmotnost, takže se pohybují nejvyšší fyzikálně přípustnou rychlostí - rychlostí světla.
fotovoltaický článek - polovodičová tenká destička přeměňující dopadající světlo v elektrický proud. V běžnem provedení je obvykle z krystalu křemíku, v němž jsou z jedné strany přidány atomy pětimocného prvku, např. fosforu, a z druhé strany atomy trojmocného prvku, např. boru.
fundamentalismus – náboženský nebo politický směr, který klade důraz na přísné dodržování a prosazování určitých norem, pravidel, požadavků, zakotvených v posvátné knize či v politickém programu. Odmítají potřebu přizpůsobovat se jiným názorům a poměrům, vyznačují se nesnášenlivostí, v krajních případech sahají i k násilí a k terorismu.
freony - název pro chlor-fluorované uhlovodíky (CFC), používané zejména jako hnací látky do sprejů a kapalin do chladících zařízení. Při úniku do ovzduší poškozují ozonovou vrstvu.
fyzickogeografická sféra (přírodní sféra) - část krajinné sféry tvořená přírodními složkami, zahrnuje litosféru, atmosféru, hydrosféru, pedosféru a biosféru. Jejim výzkumem se zabývá fyzická geografie.

G

Zpět na začátek

G-8 – skupina 7 nejvýznamnějších průmyslových států světa + Rusko, založeno v roce 1975. Členské země: Británie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, USA, Rusko (1998).
G-15 – skupina 7 nejvyspělejších zemí a 8 "velkých" rozvojových zemí, založeno v roce 1990. Členské země: Británie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, USA a Argentina, Indie, Indonésie, Malajsie, Mexiko, Nigérie, Senegal, Zimbabwe.
galaxie - gravitačně vázaná hvězdná soustava čítající řádově miliardy hvězd (obsahující též mezihvězdnou hmotu, plynné a prachové mlhoviny, jednotlivé atomy a elementární částice). Sluneční soustava, k níž patří Země, je součástí naší Galaxie, která se nazývá Mléčná dráha.
garance – záruky, např. mezinárodní záruky státní hranice, ale i různé finanční a právní záruky
gejzír - horký pramen, který vystřikuje nad zemský povrch
generalizace - zjednodušení některých mapových prvků vlivem zmenšení. Čím menší měřítko, tím vyšší stupeň generalizace.
generální mapa - mapa v měřítku 1:20 000 zobrazující území jednoho stupně zeměpisné délky a jednoho stupně šířky. List generální mapy lze rozdělit na osm listů mapy speciální.
genius loci - specifický druh (atmosféra) vládnoucí na určitém místě
geofyzika - zkoumá fyzikální vlastnosti Země včetně atmosféry a hydrosféry. Dělí se na další obory, které se specializují např. na zemětřesné jevy, zemský magnetismus aj.
geografie – soubor vědních oborů zkoumajících krajinnou sféru a její vazbu na lidskou společnost v prostoru a v čase. Její vybrané poznatky tvoří obsah vyučovacího předmětu zeměpis.
geografická síť - soustava myšlených čar - poledníků a rovnoběžek, která obepíná celou zeměkouli. Základní podklad pro sestavení mapy a orientaci v ní.
geochemie - jedná se o vědu, která se pohybuje někde mezi klasickými geologickými obory a aplikovanou geologií
geoid - tvar Země - zploštěná na pólech („šiška“). Evipotenciální plocha, která přibližně splývá se střední hladinou moří a představuje idealizovaný tvar Země. Největší převýšení geoidu nad zemským elipsoidem je 60 m, nejmenší -70 m.
geologie - věda o Zemi, jejím složení, stavbě a zákonitostech vývoje; studuje a vysvětluje vlastnosti zemské kůry a vlivy, které působí na vývoj zemské kůry od jejího vzniku
geomorfologie - nauka o tvarech zemského povrchu, jejich vzniku a vývoji, je součástí fyzické geografie
geotermální energie - tepelná energie získávaná z nitra Země prostřednictvím horkých pramenů či plynů
globální oteplování - termín popisující nárůst průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů, který byl pozorován v posledních dekádách
glóbus - zmenšený model Země
gramotnost - znalost čtení a psaní. Pojmy gramotnost a opačně negramotnost se však přeneseně užívají i v souvislosti se znalostmi a dovednostmi v určitém oboru, např. počítačová gramotnost - znalost práce s počítačem, jazyková gramotnost - znalost cizích jazyků.
gravitace - vlastnost všech těles přitahovat se navzájem. Zemská gravitace udržuje všechna tělesa na povrchu Země a je příčinou tíhy těles. S rostoucí vzdáleností od povrchu tělesa se gravitace zmenšuje, např. kosmonauti pozorují, jak se zvětšující vzdáleností od povrchu Země gravitace slábne.
Gutenbergova diskontinuita - hranice mezi zemským pláštěm a jádrem
guvernér - nejvyšší úředník ve státě který ještě patří pod jiný stát (např. Pod USA patří Kalifornie)

H

Zpět na začátek

harakiri - rituální sebevražda, původem z Japonska
hedvábí - látka utkaná z vláken zámotku bource morušového
hektarový výnos - hmotnost zemědělské produkce na 1ha
herbicidy - chemické látky používané k hubení plevelů (viz. pesticidy)
hierarchické uspořádání - uspořádání podle vztahu nadřízenosti a podřízenosti, dané určitou funkcí v rámci systému, organizace
hinduismus - indické náboženství, věří v převtělování duše po smrti
hlaholice - nejstarší, dnes již neužívané slovanské písmo. Jeho jméno pochází ze staroslověnského slovesa glagolati – hovořit nebo podstatného jména glagol – slovo. Písmo tvořilo základ kultury a vzdělanosti Velké Moravy, později se rozšířilo do jiných slovanských zemí, kde se nejdéle udrželo v Chorvatsku. Během 10. století Slované přešli buď k latince nebo cyrilici (která má na hlaholici nezávislý původ) a hlaholice byla odsunuta na okraj.
hlubokooceánský příkop - protáhlá úzká sníženina mořského dna, kde bývá i největší naměřená hloubka oceánu
hlušina - „jalová“, nevýnosná hornina
hnědozem - hnědá půda, která vzniká v mírném vlhkém podnebí v pásu listnatých lesů
holocaust - pronásledování židů vrcholící jejich systematickým vyvražďováním ve snaze dosáhnout jejich úplného vyhlazení
horizont - viz. obzor. Určitá část zemského povrchu, kterou přehlédneme z daného místa. Čím výše vstoupíme, tím je obzor širší. Nepřekáží-li nerovnost povrchu, má obzor podobu kruhu.
horizontální členitost - viz členění pobřeží
hornatina - krajina se silně členitým reliéfem, s výškovými rozdíly mezi údolím a vrcholy 300-600m. Hornatina dosahuje zpravidla 900 až 1600m nadmořské výšky.
hornina - hmota složená z různých nerostů, tvořící pevnou zemskou kůru. Podle nerostného složení se horniny dělí na jednoduché (z jednoho nerostu) nebo složené ( z několika nerostů). Podle původu se rozdělují na vyvřelé (sopečného původu), usazené a přeměněné.
hory - vžité označení pro vypuklou geomorfologickou jednotku hornatinného, popřípadě vrchovinného typu. Jde o výraznou vyvýšeninu kupovitého, kuželovitého nebo tabulovitého tvaru s relativní výškou nad okolním terénem 300–600 m. Pro vyšší vyvýšeninu se používá pojem velehora, někdy ale také hora. Více hor na jednom místě může tvořit pohoří. Stáří hor je velmi rozmanité. Nejvyšší hora České republika je Sněžka, nejvyšší hora Evropy Mont Blanc a nejvyšší hora světa Mount Everest
hospodářství - souhrn všech činností společnosti, které patří do výroby a do spotřeby výrobků
humus - organická půdní hmota, která vzniká rozkladem zbytku rostlin i živočichů
hurikán - tropický orkán zasahující v srpnu až říjnu severní Atlantik a západní Indii
hutnictví - odvětví zpracovatelského průmyslu, ve kterém se zpracovávají rudné nerostné suroviny a vyrábí se čistý kov či jeho slitiny
hustota dopravní sítě - počet kilometrů dopravní sítě připadajících průměrně na 100 kilometrů čtverečních (případě na 10 tis. obyvatel)
hustota zalidnění - ukazatel udávající počet obyvatel určitého území připadajících průměrně na 1 kilometr čtverečních
hrásť - vyvýšenina, která vznikla pohyby ker zemské kůry podél zlomů, střední kra je přitom vyzdvižena (vytlačena) nejvýše. Hrásti jsou např. Krkonoše nebo Šumava.
hrubá míra úmrtnosti - počet zemřelých připadajících na tisíc obyvatel v určitém kalendářním roce (v promilích)
hrubý domácí produkt (HDP, angl. GDP) - souhrn všech hodnot (produkce výrobků a služeb) nově vytvořených na území státu za 1 rok. Vyjadřuje se v amerických dolarech. Uvádí se bud celková částka nebo v přepočtu na 1 obyvatele. Jeden s podstatných ukazatelů pro hodnocení hospodářské úrovně státu. HDP/obyv. jednotlivých států se v dolarech vyjadřuje buď podle směnných kurzů příslušné měny vůči americkému dolaru, nebo podle parity kupní síly, kdy se výše této částky vztahuje k cenám vybranného souboru výrobků a služeb reprezentujícímu obvyklou spotřebu obyvatel (tzv. spotřební koš) v dané zemi.
hrubý národní produkt (HNP, angl. GNP) - hodnota veškeré produkce vytvořeného občany určité země (na území vlastního státu i v zahraničí) za jeden rok. Způsoby vyjádření jsou podobné jako u hrubého domácího produktu (HDP).
hutnění půd - zmenšování pórovitosti půdy silného tlaku, např. používáním těžké zemědělské techniky
hydroelektrárna - vodní elektrárna. Pro pohon turbín se využívá vody
hydrogeografie - dílčí věda fyzické geografie;studuje a vysvětluje rozšíření a zákonitosti vývoje hydrosféry
hydrosféra - vodní obal Země, souhrn všeho vodstva na Zemi, tj. oceány, moře, pevninské vodstvo, led a ledovce i vodní páry a ovzduší
hypertermie - stav zvýšenéteploty organizmu, vznikající z přehřátí, vyvolaný poruchami termoregulace. Vzniká při selhání termoregulačního centra nebo regulačních mechanismů.
hypotermie - stav snížené (podnormální) teploty organismu oproti normální teplotě. Mohou k němu vést tepelné ztráty při nízkých teplotách. Způsobuje postupný puševní a fyzický kolaps a může být až smrtelná. Stejně jako hypertermie vzniká při selhání termoregulačního centra nebo regulačních mechanismů.

CH

Zpět na začátek

chemický průmysl - odvětví zpracovatelského průmyslu, ve kterém se vyrábí nejrůznější látky – plasty, hnojiva, umělá vlákna, léčiva, kosmetika apod. Největší díl patří zpracování ropy.
chemizace - využívání chemických produktů a chemických výrobních postupů v nejrůznějších odvětvích hospodářství
cholera - nakažlivé prudké průjmové onemocnění, většinou vzniklé zanedbanou hygienou (špatnou kvalitou vody)
chráněná krajinná oblast (CHKO) - jedna z kategorií ochrany přírody a krajiny v České republice. Rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou a obvykle se značným podílem zachovaných původních ekosystémů.
chráněný přírodní výtvor - plně chráněný pozoruhodný útvar (např. sklaní hřiby, jeskyně a propasti, vodopády)

I

Zpět na začátek

ideologie - souhrn názorů, idejí, které vytvářejí představy určitých sociálních a politických skupin o zásadách uspořádání společnosti
ikebana - japonské umění aranžování květin v nádobách
ilegální - nezákonný, např.přistěhovalectví, obchod, přechod hranic
imigrace – přistěhovalectví opak emigrace
imise - znečišťující příměsi obsažené v atmosféře, které přecházejí na příjemce nebo jsou s ním v kontaktu
import – dovoz (opak exportu)
Indoevropané - národy žijící v Evropě, Indii a Íránu a mající společný jazykový základ
industrializace - zprůmyslovění, proces přeměny hospodářství spojený s rozvojem průmyslu
industriální společnost - stupeň ve vývoji společnosti, kde rozhodující úlohu hospodářství má průmysl
inflace - nepříznivý hospodářský vývoj projevující se tím, že v hospodářství je nadbytek peněz při nedostatečné výrobě zboží. Ceny proto stoupají. Při velmi rychlé, nezvládnutelné inflaci může dojít k úplnému rozkladu národního hospodářství .
insolace - množství přímého slunečního záření dopadajících za jednotku času na zemský povrch
integrace - sdružování, propojování původně samostatných jednotek ve větší celky, např. ekonomická, politická integrace
investice - finanční prostředky vložené do výstavby, modernizace, rekonstrukce budov a zařízení
islám - světové náboženství, které založil prorok Mohamed. Jeho vyznávači (muslimové) věří v jediného boha (Alláha) a v nesmrtelnost duše. K povinnostem muslima patří např. jednou za rok měsíční půst (Ramadán) a jednou za život navštívit posvátné město Mekku, rodiště Mohameda.
izoterma - spojnice bodů se stejnou teplotou

J

Zpět na začátek

jaderná energie - energie vznikající při přeměně atomových jader; mimořádně velký energetický zdroj
jádrové oblasti - oblasti, které hrají klíčovou úlohu v hospodářském a politickém životě země, státu, vymezené oblasti. Vyznačují se soustředěním obyvatelstva, hospodářských a dalších společenských činností opakem jsou oblasti periferní. Průměrná životní úroveň obyvatelstva je zde vyšší než jinde, ale vysoké jsou i životní náklady.
Jak - tibetský horský skot s dlouhou srstí; přežvykující sudokopytník s čeledi turovitých, nápadný svým chrochtavým hlasem
jamy - škrobené kořenové hlízy nahrazující v tropech brambory
jazyková rodina - skupina jazyků mající stejný původ
jazyková skupina - podrobnější dělení jazykových rodin nejen podle původu, ale také podle podobnosti
jazykový zeměpis - lingvistická geografie - výzkum územního rozšíření jazykových jevů zejména nářečí
jehličnaté lesy, tajga - vegetační pás v oblasti mírného pásu, kde je mrazivá zima s dlouhodobou sněhovou pokrývkou a krátké,teplé léto. Zásobárna kvalitního dřeva.
jezero - přirozená vodní nádrž ve sníženinách zemského povrchu
jinovatka - peříčkovitá, na slunci se lesknoucí usazenina ledových krystalků ve tvaru jehliček
jóga - starý indický systém duševních a tělesných cvičení, které vedou k dokonalému sebeovládání
judaismus - židovské náboženství
jutovník - tropická plodina, její vlákna se používají k výrobě hrubých látek (pytle)
junta - (čti chunta) je označení diktátorských režimů, kde vládnou představitelé armády (převzetí ze španělštiny)
Jupiter - je největší planetou sluneční soustavy a v pořadí od Slunce pátou planetou, ale z hlediska složení jí považujeme za prvního plynného obra s vlastním prstencem. Jupiter je objemnější a hmotnější než všechny ostatní planety sluneční soustavy dohromady.

K

Zpět na začátek

kaňon - velmi hluboké údolí se strmými svahy vymodelováno činností řek
kaolín - světle zbarvená zemina vzniklá většinou rozkladem hornin bohatých na živec, hlavní složkou je jílovitý minerál kaolinit. Používá se hlavně při výrobě porcelánu, ale také papíru a i v chemickém průmyslu.
kapitalismus – společenský řád založený na soukromém vlastnictví továren, polí, dopravních prostředků, domů a na soukromém podnikání. Konkurenční podnikání přispívá k rozvoji techniky i hospodářství.
karavana - skupina hospodářských zvířat (velbloudů a oslů), které původně přenášely náklady pouští. Dnes jsou především turistickou atrakcí.
kartografie - vědní obor zabývající se konstrukcí, obsahem, užitím i vývojem všech druhů mapa (pracovník v kartografii je kartograf)
kasta - přísně uzavřená skupina lidí v indické společnosti
katolická církev - zkrácený název římskokatolické církve; organizace křesťanů tj. věřících v učení Ježíše Krista. Nejvíce katolíků je v Evropě a Americe. Nevyšší představitel církve je papež. Kněží se nesmějí ženit (celibát).
kaučuk – pružná hmota získávaná ze šťávy stromu kaučukovníku. Nejvíce kaučuku dodávají státy jihovýchodní Asie (zejména Malajsie a Indonésie). Vyrábí se i umělým způsobem (syntetický kaučuk).
kaviár - jikry jeseterů konzervované solí
KEI - (Karadenis Ekonomik Isbirligi) Hospodářská spolupráce v černomořské oblasti založena v roce 1992. Členské země: Arménie, Azerbájdžán, Bulharsko, Gruzie, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Turecko, Ukrajina.
kerný pohyb - pohyb zemských ker vzniklých rozlámáním litosférických desek. Kry mohou buď poklesnout, nebo vystoupit.
klima - podnebí; dlouhodobý průměrný režim počasí. Je ovlivněno především sluneční energií, atmosférickou cirkulací , charakterem povrchu v oblasti a zčásti také zásahy lidí (např. zakouření a zaprášení ovzduší zvyšuje tvoření mlh a oblaků, brání slunečnímu svitu, aby pronikl až k povrchu krajiny – to má vliv na teplotní poměry, na množství srážek apod.)
klimatické pásy (podnebné, teplotní) – oblasti planety v rovnoběžkovém směru s podobnou intenzitou slunečního záření, teplotou a srážkami. Nejčastěji pás: arktický (polární), mírný a subtropický a tropický.
klimatický normál - průměrná roční (nebo měsíční) teplota určitého místa vypočítaná za období padesáti let
klimatologie - nauka o podnebí na celé Zemi i v jejích oblastech
kočovníci - nomádi, obyvatelstvo, které nemá trvalé sídlo, nežije usedlým způsobem, pastevci, kteří se svými stády putují z místa na místo, aby zajistili pro zvířata dostatek potravy
kočovný chov dobytka - typ živočišné výroby, kdy dochází po vypasení oblasti ke změně místa pastvy stáda, charakteristický pro suché oblasti Afriky, jihozápadní a střední Asie
kogenerace - kombinovaná výroba elektrické energie a tepla. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup.
kojenecká úmrtnost - úmrtnost dětí v prvním roce života. Číselný údaj, který ukazuje, kolik dětí do 1 roku života umírá. Je to údaj, který ukazuje na vyspělost zdravotní péče a na životní prostředí.
kokosová palma - kokosovník; strom s kmenem, z jehož vrcholu vyrůstají velké dělené listy a kokosové ořechy; pěstuje se v tropech, hlavně při pobřežích
koks - palivo, které se vyrábí v koksovnách z černého uhlí zahřátím na 1000 Celsia. Zároveň se získává koksárenský plyn (spaluje se v hutích) a jiné látky( pro koksochemickýprůmysl). Vysokopecní koks se spotřebovává při výrobě surového železa ve vysokých pecích.
kolonialismus, kolonizace - systém politického a hospodářského ovládání měně vyvinutých oblastí (hlavně Afriky, ale i značné části Asie aj.) vyspělými zeměmi. Důvodů k obsazování zámořských území a vzniku kolonií bylo více: získávání ložisek krahých kovů a dalších surovin, hledání odbytišť pro přebytečné výrobky z mateřských zemí, vojenskostrategická poloha apod. Kolonialismus byl mnohdy doprovázen potlačováním a ničením místních kultur a nastolením evropského způsobu správy.
kolonie - nemají politickou samostatnost a sou podřízeny takzvaným mateřským zemím
komunismus - učení o společnosti, kde si budou všichni rovni v právech i povinnostech
koncentrace - soustředění na určitém prostoru např. obyvatelstva,průmyslu,služeb
koncern - forma monopolu vzniklá spojením různých podniků a ovládaná mocnou finanční skupinou (ocelářský, bankovní); svazek podniků, které jsou podřízeny jednotnému hospodářskému vedení
konfederace - spojení dvou nebo více suverénních států; spojení více organizací společného charakteru (např. konfederace odborů)
konfucionismus - čínský náboženský směr, zdůrazňující úctu k rodině a státu
konkurence - soupeření. V tržním hospodářství chápána jako významný nástroj rozvoje ekonomiky
konstituční monarchie - vláda jednoho panovníka, jehož moc omezuje ústava
kontaminace - přítomnost škodlivé nebo cizí nežádoucí látky v prostředí, která svým charakterem, množstvím, koncentrací překračuje běžné hladiny v příslušném prostředí (médiu). Kontaminace neznamená vždy škodu, ani nemusí mít vždy negativní vliv na zdraví člověka.
kontinent - všeobecně uznané charakteristiky kontinentu jsou: musí jít o rozlohou velké území, musí sestávat z neponořené pevniny, a musí mít geologicky význačné hranice (v úvahu se mohou kromě moří či hor brát např. i litosférické desky). Zatímco podle některých údajů existuje pouze 4 nebo 5 kontinentů, nejčastěji se počet kontinentů udává jako 6 nebo 7.
kontinentální podnebí-(vnitrozemské) - sušší podnebí,s chladnou zimou a teplým létem. Roční výkyv teplot je velký. Není zde patrný vliv oceánů.
konurbace - územní seskupení měst a městských aglomerací (narozdíl od aglomerace nemá jednoznačné centrum) vytvářející hustě zalidněný, téměř souvisle zastavěný prostor, propojený intenzivními vazbami a dopravními systémy a soustřeďující významnou část hospodářských a dalších aktivit daného státu či kontinentu. Konurbacemi jsou např. německé Porúří nebo Horní Slezsko v Polsku.
konvertibilita měny - směnitelnost domácí měny za volně směnitelné zahraniční měny
konverze – přeměna výrobního zaměření podniků. Nejčastěji se tím rozumí přeměna zbrojní výroby na výrobu jinou (např. z výroby tanků se přechází na výrobu stavebních nebo zemědělských strojů).
kooperace - společná činnost, součinnost, spolupráce; výrobní spolupráce podniků
korál – mořský živočich, který svými vápenitými schránkami vytváří souvislé útesy, které se mohou rozrůstat až v ostrov. Daří se mu v teplých moří.
Korán - je svatá kniha islámu, která podle muslimů obsahuje doslovné zjevení Mohamedovi Mohamed tvrdil, že súry koránu nepocházejí od něj, ale že mu je diktoval sám archanděl Gabriel.
korkový dub – užitkový strom, který roste nejvíce ve středomořské oblasti a získává se z něho korek. Korkové vrstvy se odřezávají ze stromů starých nejméně 15-20 let. Korek je pružný, lehký, nepropouští kapaliny a snadno se opracovává.
kóta - zeměměřičské číslo, které udává přesně určenou nadmořskou výšku určitého místa (bodu), např. vrchol hory, kopec, nádražní budova. Na mapě je zakreslena značkou a výškovým údajem.
kotlina - sníženina obklopená na všech stranách reliéfem. Má ploché nebo mírně zvlněné dno. Její výskyt není vázán na určitou nadmořskou výšku.
krajina - územní celek odlišující se od celků okolních rázem povrchu, podnebí, půd, rostlinstva, živočišstva, svérázným celkovým vzhledem
krajinná sféra - povrch Země, který je tvořen rozmanitými krajinami. Krajinná sféra obepíná celý povrch zeměkoule.
kras - soubor povrchových a podzemních jevů zvláštních tvarů (např. krápníky) vzniklých chemickým působením vody v rozpustných horninách (hlavně vápencích)
kráter – sopečný jícen; prohlubeň kotlovitého nebo nálevkovitého tvaru, kterou sopka vyúsťuje na zemský povrch. U činných sopek jím vystupují lávy, plyny i sypké vyvrženiny. Jako krátery se označují rovněž prohlubně ohraničené okrouhlým valem na Měsíci a jiných tělesech sluneční soustavy. Vznikly dopadem větších i menších meteorů na jejich povrch. I na Zemi se vyskytuje několik útvarů stejného vzniku, značně však již rozrušených erozí.
kreveta - drobný mořský ráček, lovený pro chutné maso
křesťanství - světové náboženství, které vychází z učení Ježíše Krista (Bible - Nový, ale i Starý zákon). Nejrozšířenější světové náboženství;víra v jednoho boha a nesmrtelnost lidské duše
kultivace krajiny - přeměna krajiny úmyslnými zásahy člověka, v užším významu zemědělské obdělávání krajiny člověkem
kulturní krajina - převládající typ krajiny na Zemi. Na utváření takovéto krajiny se podílí svou hospodářkou činností člověk.
kulturní památky – cenné lidské výtvory (hrady, zámky, kláštery atd.), které se staly součástí bohatství národa
kulturní plodiny – plodiny, které slouží člověku, ten je nejen vysazuje a sklízí, ale i šlechtí a ošetřuje
Kung Fu - asijské bojové umění
kvartér (kvartérní sektor) - čtvrtý sektor (odvětví) hospodářství, které je nositelem vědecko-technického rozvoje, a jsou vyčleňovány z terciéru jako nejprogresivnější hospodářský sektor zahrnující vědu, výzkum, vysoké školy a řízení (jiné je kvartér = čtvrtohory)
kvóty - stanovení určitého množství,např. zboží,které lze dovézt ze zahraničí,ropy,které lze vytěžit ve státech OPEC aj.
kyselé srážky - vznikají rozpuštěním oxidů dusíku, síry a uhlíku ve vzdušné vlhkosti. Narušují zdraví, snižují produkci rostlin, poškozují lesy, působí nepříznivě na stavby, kovové konstrukce apod.

L

Zpět na začátek

LAS - (League of Arab States) Liga arabských států je vojensko-politické uskupení vzniklé v roce 1945 a čítající celkem 22 členů. Členy jsou: Alžírsko, Bahrajn, Džibutsko, Egypt, Irák, Jemen, Jordánsko, Katar, Komory, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko, Mauritánie, Omán, Saudská Arábie, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Súdán, Sýrie, Tunisko, Organizace za osvobození Palestiny
laterit – půda vzniklá zvětráváním všech typů hornin (kromě vápence) v krajinách s vlhkým tropickým podnebím. Je načervenalá, obsahuje velké množství oxidu železa a má málo humusu; její povrch někdy tvrdne v krunýř.
latinka - písmo většiny evropských národů (i v ČR)
láva - geologické označení roztavené horniny vystupující ze sopky
ledovce - souborné jméno pro celinné (okolotočnové) i horské spousty ledu, utvářené v oblastech niválního (sněžného) podnebí, v němž přetrvá sněhová pokrývka. Díky působení letní teploty se sníh mění v zrnitý a celistvý led. Jsou vytčeny tyto [Ledovce]-ové typy: a) celinný typ (Grónsko, Antarktis); b) ostrovní typ (špicberský typ), c) skandinávský typ (norsko-islandský), d) alpský typ, e) aljašský n. malaspinský (úpatní) typ.
legenda mapy (klíč mapových značek) - každý druh mapy má svoje vlasní smluvené mapové značky
lesostep - přechodná oblast mezi pásem lesů a stepí, tvořená mozaikovitě uspořádanými ostrůvky lesních a stepních porostů
levná vlajka - státy, které mají ohromné loďstvo, neboť registrační poplatky a daňové odvody jsou nízké
liána - popínavá rostlina rozšířená zvláště v tropech, která se přichycuje a ovíjí kolem jiných rostlin
liberalizace hospodářství-vytvoření prostoru pro působení trhu,nabídky a poptávky v ekonomice
lidnatost - počet obyv. na určitém území
lidské rasy (plemena) - základní skupiny lidí, které se odlišují vnějšími tělesnými znaky
lignit – podřadné (nejméně kvalitní) hnědé uhlí, spaluje se v elektrárnách
litosféra - zemská (horninová) kůra na povrchu pevného tělesa Země
litosférické desky (bloky) - rozsáhlé kry, části, na něž je rozlámana litosféra. Části některých desek, vynořené nad hladinu oceánu, tvoří kontinenty. Litosférické desky se pomalu (několi cm za rok) pohybují po astenosféře, vzdalují se od sebe, narážejí do sebe nebo se podsouvá jedna pod druhou. V místech kontaktu desek vznikají obrovské tlaky v zemské kůře, díky nimž dochází k vrásnění, vzniku zlomů v zemské kůře, posunům podél zlomů, zemětřesení a sopečné činnosti.
lokalizace - umístění jevu nebo procesu v určitém území
lokalizační faktory - činitelé kteří hrají podstatnou úlohu při rozhodování o umístění uzemí(např. zřízení prům. závodu,obchodního centra)

M

Zpět na začátek

Maastrichtská smlouva - smlouva uzavřená v nizozemském městě Maastrichtu mezi představiteli států EU v roce 1991 významný dokument na cestě k prohloubení evropské integrace
mafie - relativně uzavřené skupiny, které své zájmy (majetkové, hospodářské, politické) prosazují nezákonnými často násilnými prostředky jsou obvykle spojeny s organizovaným zločinem
Maghreb – oblast Severní Afriky, tvořená státy Alžírsko, Tunisko a Maroko
magistrála - hlavní dopravní tepna
magma - žhavá tekutá horninová hmota v různých hloubkách pod zemským povrchem. Na zemský povrch vytéká jako láva.
magnezit - nerost, který je surovinou při výrobě žáruvzdorných materiálů a speciálních druhů cementů
maják - v námořní dopravě vysoká věžovitá stavba na břehu, ostrůvku, skále, písčině apod., určená k vysílání varovných či směrových signálů světelných, zvukových nebo radiových. V letecké dopravě se vysílání radiomajáků používá k určování polohy letadel, k jejich navádění na přistávací plochy, apod.
makroregion - rozsáhlá (miliony kilometrů čtverečních) část zemského povrchu s určitými typickými znaky, jimiž se odlišuje od ostatních (např. přírodními podmínkami, kulturou, ekonomikou vyspělostí států apod.)
Malý tygři (též draci) - označení pro nové industrializované státy v jihovýchodní a východní Asii
mangrove (mangrovy) - rostlinná společenstva rostoucí na mělkých, bahnitých pobřežích tropických moří, v dosahu přílivu a odlivu. Jsou tvořena houštinami vždyzelených slanomilných dřevin, často s podpůrnými chůdovitými, při odlivu obnažovanými kořeny a zvláštními dýchacími kořeny, jimiž přijímají kyslík z ovzduší.
maniok - tropická hlíznatá rostlina
mapa – grafické znázornění zemského povrchu. Podle měřítka bývá více či méně přesná. Polohopis je vyznačen smluvenými značkami.
Mars - poslední z planet zemského typu a také 2.nejmenší planeta sluneční soustavy. Mars dostal své jméno podle červeného zbarvení je to symbol krve a války.
megalopolis - rozsáhlé urbanizované území tvořené řadou aglomerací a konurbací. Představuje celosvětově významnou koncentraci hospodářských a jiných aktivit. Nejvýznamnější megapole tvoří severovýchod USA a východní část japonského ostrova Honšú.
Mekka – rodiště Mohamedovo, se svatyní s posvátným kamenem (kába) a pramenem (zemzem). Město, které leží v Saúdské Arábii, navštěvují každým rokem statisíce věřících muslimu.
meliorace - zvyšování výnosnosti půdy, zejména odvodňování nebo zavlažováním
měnová únie - dohoda dvou a více států o zavedení společné měny
MERCOSUR - (Mercado Común del Cono Sur) Jihoamerický společný trh založen v roce 1991. Členské země: Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay.
Merkur - Je ze všech planet nejblíže Slunci, a proto má také ze všech planet nejkratší dobu oběhu. Přivrácená strana ke Slunci má přes 500°C.
měrné palivo - palivo určité výhřevnosti, na něž se přepočítávají jiné druhy paliv. Jako měrné palivo se užívá nejčastěji černé uhlí o výhřevnosti 29,3 Mj/kg.
měřítko - poměr zmenšení situace na mapě (plánu) oproti skutečnost
Mesiáš - postava ve víře, ve kterou lidé věří, že byla stvořena jako spasitel
mestic - míšenec bílé a žluté (indiána) rasy
mešita – chrám, kde se konají modlitby muslimů (věřících v náboženství islám – viz. islám). Je to sloupový sál s výklenkem ve směru k Mekce.
meteor - těleso malých rozměrů patřící do sluneční soustavy. Při vniknutí do atmosféry většinou shoří. Větší meteory, které dopadnou na zemský povrch, se nazývají meteority.
meteorologie - studuje fyzikální procesy atmosféry i chemické děje v ní probíhající a oběh vody. Zkoumá také stav a vývoj počasí a metodiku (způsob) předpovídání počasí.
metropole - středisko určité oblasti, kraje, často používáno pro označení hlavního města státu
migrace - jednorázové, relativně trvalé přemístění obyvatel, tj. stěhování většinou spojené se změnou trvalého bydliště. Ve vztahu k určitému území ji dělíme na imigraci (přistěhovalectví) a emigraci (vystěhovalectví).
migrační saldo - ukazatel, který odpovídá rozdílu mezi počtem přistěhovaných a vystěhovaných, neboli je výsledkem procesů emigrace a imigrace. Uvádí se buď v absolutních počtech nebo v přepočtu na 1000 obyvatel v promilích.
míšenci - potomci rodičů patřící různým lidským rasám např. mestici, mulati, zambové
Mohorovičičova diskontinuita - hranice mezi zemskou kůrou a pláštěm
monarchie - formy vlády kde v čele státu stojí panovník člení se na monarchii konstituční (parlamentní), absolutní (moc se soustřeďuje přímo v rukou panovníka)
mongoloidní rasa - obyvatelstvo žluté barvi pleti
monokulturní pěstování - rozsáhlé zemědělské plochy osázené stejnou plodinou (např. cukrovou třtinu)
monopol - výsadní postavení určité výroby v hospodářství. Může být přirozený ( např. složení půdy umožňuje pěstování nejlepšího chmelena Žatecku nebo prameny vody v Plzni mají takové složení, že plzeňské pivo z nich vyráběné má světovou proslulost) nebo umělý, který vzniká odstraněním konkurence. Monopol umožňuje dosahování hospodářských výhod, kterým se v případě nepřirozeného monopolu společnost brání protimonopolními zákony.
monoteismus - náboženství založeno na víře v jednoho boha. Opakem je polyteismus – víra ve více bohů či božstev.
monzun - pravidelný vzdušný proud, které vzniká rozdílným ohříváním souše a moře. Liší se letní monzun (teplý a vlhký) a zimním monzunem (chladný a suchý).
moréna - ledovcový nános, tvar vzniklý ledovcovou činností a tvořený kameny, sutí, pískem a hlínou. Tento materiál je nesen a posouván ledovcem, tím se obrušuje a zaobluje.
moře - část oceánu obklopená různým způsobem souší nebo vyvýšeninami mořského dna. Podle polohy vůči souši rozeznáváme moře vnitrozemská, okrajová a meziostrovní
mořský proud – stálé proudění vody v mořích a oceánech ve svislém a vodorovném směru způsobené větrem nebo rozdílnou hustotou mořské vody
mortalita – viz úmrtnost
mrazová poušť - vzniká ve velmi chladném a suchém podnebí (srážky nepřesahují roční průměr 200 mm). Příznačnými tvary reliéfu mrazových pouští (např. v Antarktidě, ve vysokohorských oblastech Asie) s intenzívní modelační činností mrazu a větru jsou skalní hradby, kamenné ledovce a věčně zmrzlé půdy.
mulat – míšenec bílé a černé rasy
muslimové – vyznávači islámu, učení proroka Mohameda (mohamedáni)
mys - dlouhý, skalnatý výběžek pevniny do moře

N

Zpět na začátek

nacionalismus – názory, politická hnutí, která jednostranně nadřazují zájmy vlastního národa nad ostatním národy či etnickými skupinami. Jejich snahou je dosažení suverenity národa vytvořením národního státu. Termín nacionalismus se používá od 2. poloviny 19. století.
naděje dožití – též střední délka života. Předpoklad, jakého věku se v průměru dožije narozené dítě dané generace.
nadhlavník – myšlená kolmice vztyčená k rovině horizontu, v místě pozorovatele protíná nebeskou sféru v nadhlavníku čili v zenitu
NAFTA – (Nord American Free Trade Area) Severoamerická zóna volného obchodu založena v roce 1994. Členské země: Mexiko, Kanada, USA.
náhorní plošina - rovinatá část zemského povrchu ve výšce přesahující 200 m
národní park - nejvyšší kategorie ochrany přírody ve světě i České republice. Rozsáhlé území, jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.
národ - společenství lidí spjaté společnou řečí, územím, hospodářstvím, kulturou
národnost - společenství lidí, jež mají některé znaky národa
NATO - (North Atlantic Treaty Organization) Severoatlantická aliance je vojensko-politické seskupení 26 států. Vzniklo v roce 1949. Jeho členy je: Belgie, Bulharsko (2004), Česká republika (1999), Dánsko, Estonsko (2004), Francie, Island, Itálie, Kanada, Litva 2004, Lotyšsko 2004, Lucembursko, Maďarsko 1999, Německo 1955, Nizozemsko, Norsko, Polsko 1999, Portugalsko, Rumunsko (2004), Řecko (1953), Slovensko (2004), Slovinsko (2004), Spojené království, Spojené státy americké, Španělsko (1985), Turecko (1953).
naturální hospodářství – málo výrobní hospodářství zaměřené na vlastní spotřebu
návětrná strana - svahy obrácené k převládajícímu směru větru, mají zpravidla více srážek
negramotnost – také analfabetismus, neznalost čtení a psaní
neolitická revoluce – přechod od přisvojovacího způsobu zajišťování obživy (sběr plodin, lov , rybolov) k výrobnímu (pěstování plodin, chov dobytka) v mladší době kamenné
Neptun - je nejvzdálenější planetou od Sluncem (oběžná doba kolem slunce činí 165 roků). Svým složením se velmi podobá Uranu, Neptun neustale mění svůj tvar.
nerostné suroviny - využitelná část litosféry (paliva ,rudné i nerudné suroviny)
neutralita - nestranné postavení státu (ve válce) upravené mezinárodním právem.Takové země nejsou členy žádných seskupení. Nesmějí zasahovat do válečných konfliktů a naopak státní neutralita je chrání před ujmami ze strany válečných států.
nivelační přístroj - přístroj pro měření výškových rozdílů, který se používá při vyměřování a mapování v terénu
nížina - část zemského povrchu v nadmořské výšce 0 - 200 m
nomádi – kočovní chovatelé dobytka v suchých oblastech Afriky a Asie
nově industrializované státy – státy s rychle se rozvíjejícím průmyslem, orientovaným na vývoz, který není náročný na dodávky surovin (elektronika, elektrotechnika, dopravní strojírenství). Nazývají se také "asijští tygři" nebo "asijští draci", jde o skupinu zemí v jihovýchodní a východní Asii, které od 70. a 80. let prodělaly rychlý hospodářský rozvoj díky přílivu zahraničních investic (USA, Japonsko).

O

Zpět na začátek

oáza - místo v poušti se zdrojem vody. V jeho nejbližším okolí roste vegetace (např. fíkovník)
obec - základní uzemní jednotka našeho státu, obcí je vesnice i město
objem přepravy - počet přepravených tun nákladů
obratník - poslední rovnoběžka na jih a na sever od rovníku, nad níž Slunce vrcholí v nadhlavníku. Obratník Raka je rovnoběžka 23,5 stupně severní šířky, Slunce nad ní vrcholí 21. června. Obratník Kozoroha je rovnoběžka 23,5 stupně jižní šířky a Slunce nad ní vrcholí 21. prosince.
oceán - v širším smyslu světový oceán, což je souvislý vodní obal Země se společnou hladinou. V užším smyslu je to část světového oceánu, která má samostatný systém proudu. Navzájem jsou tyto části odděleny pevninami.
oceánská pánev - rozlehlé sníženiny mořského dna s plochým povrchem. Vyplňují je usazeniny.
oceánské podnebí (přímořské) - podnebí se silným vlivem oceánu - teplé zimy a chladnější léta, roční výkyv teplot je tak menší, srážek je hojně
odliv - pravidelný pokles mořské hladiny při pobřeží způsobený přitažlivostí Měsíce a Slunce
odtoková oblast - oblast kontinentu, odvodňována do úmoří jednoho ze čtyř hlavních oceánů povrchovou či podzemní cestou, odtokové oblasti představují 79% povrchu souše.
OECD - (Organization for Economic Cooperation Development) Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj je mezinárodní organizace založená v roce 1961 jako nástupnická organizace OEEC (Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, anglicky Organization for Europen Economic Cooperation; založená v roce 1948 jako stálý orgán, který zajišťoval realizaci programu evropské obnovy (Marshallův plán) s cílem liberalizovat vzájemný obchod a podpořit růst ekonomik západní Evropy. Členy byly evropské státy, které přijaly americkou pomoc. Sídlí v Paříži. Hlavním cílem je liberalizace mezinárodního obchodu a financí. Každoročně vydává ekonomickou analýzu a hodnocení hospodářských výsledků jednotlivých zemí. Členové (rok přijetí): Austrálie 1971, Belgie, Česká republika 1995, Dánsko, Finsko 1969, Francie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Kanada, Korejská republika 1996, Lucembursko, Maďarsko 1996, Mexiko 1994, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko 1996, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko 2000, Spojené království, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko.
ochrana životního prostředí – ochrana krajiny a jejích složek, měst, obcí, budov apod. před škodlivými účinky lidských činností i před nežádoucím působením přírodních vlivů
okrajové moře - mělké moře, které lemuje kontinenty a některé ostrovy
olejná palma – pěstuje se zejména v rovníkové Africe; olej se lisuje z plodů i oplodí
OPEC - (Organization of Petroleum Exporting Countries) Sdružení států vyvážející ropu je mezinárodní organizace založená v roce 1960 v Bagdádu, se sídlem ve Vídni. Hlavním cílem je koordinace ropné politiky, zejm. stanovení exportních cen ropy a koncesních poplatků ropných společností, koordinace těžebních plánů a produkčních kvót, finanční pomoc poskytovaná rozvojovým zemím. Ekonomický vliv OPEC v 80. letech značně poklesl, především v důsledku vnitřních rozporů a zvýšení nabídky ropy ze států mimo OPEC. V současnosti OPEC zejm. stanovuje maximální množství těžby a silně ovlivňuje světové ceny ropy. Také Organizace arabských zemí vyvážejících ropu (Organizace arabských zemí vyvážejících ropu, anglicky Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, OAPEC – mezinárodní regionální komoditní sdružení založené v roce 1968. Členy jsou Alžírsko, Bahrajn, Egypt, Irák, Katar, Kuvajt, Libye, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Sýrie. Organizace usiluje o ochranu zájmů členských zemí při vývozu ropy, o koordinaci obchodní politiky, o výměnu informací a o společné projekty v oblasti těžby, přepravy a zpracování ropy.) K 11 členům patří: Alžírsko (1969), Indonésie (1962), Irák, Írán, Katar, Kuvajt, Libye (1962), Nigérie (1971), Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Venezuela
opium - ztuhlá omamná šťáva, která se získává z nezralých makovic
orkán - vítr o rychlosti nad 120 km/h s ničivými účinky. Podle Beaufortovy stupnice dosahuje 12. stupně
orná půda - část zemědělské půdy, která se obdělává oráním. U nás tvoří asi 70% zemědělské (v zemědělství využívané) půdy; zbytek připadá na louky a pastviny, zahrady, sady atd.
orogenní - horotvorný
OSN (Organizace spojených národů) - mezinárodní organizace sdružující 191 samotných států. Jejím posláním je pomáhat spolupráci mezi státy, poskytovat hospodářskou pomoc málo rozvinutým zemím a řešit celosvětové (globální) problémy lidstva. Mezinárodní organizace založená 26. 6. 1945 na konferenci v San Francisku na základě přijetí Charty OSN 50 státy včetně ČSR. Nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála. Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství v OSN je založeno na principu suverénní rovnosti, státy mají svá zastoupení, tzv. stálé mise, zejm. v hlavním sídle OSN New Yorku, ale také v Ženevě, ve Vídni aj. Každý členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění (nejvýše pět) a disponuje jedním stejně platným hlasem. Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti; její rezoluce jsou právně závazné. Dalšími hlavními orgány OSN jsou Hospodářská a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát, v jehož čele stojí generální tajemník. OSN má řadu odborných organizací (Mezinárodní měnový fond, Světovou zdravotnickou organizaci aj.).
osobový kilometr - značka (oskm) – jednotka výkonu osobní dopravy; při přepravě 1 osoby na vzdálenost 1 km se vykoná 1 oskm
ostrov - část zemského povrchu vyčnívající nad hladinu moře (řek, jezer) s menšími rozměry než nejmenší kontinent Austrálie (7 619 tis. kilometrů čtverečních)
opuncie - kaktusová rostlina, jejíž lodyha je tvořena plochými vejčitými články
ozonosféra vrstva atmosféry ve výšce od 10 do 50-60 km ve které je největší koncentrace ozonu (molekula kyslíku složená ze 3 atomů – O3). Pohlcuje část krátkovlnného slunečního zařízení, které škodí člověku a jiným živím organismům na zemském povrchu. Největší koncentrace ozonu je ve výšce 20-30km.
ozonová díra - snížení množství ozonu v ozonosféře pod normální hranici. Nyní vzniká zejména vlivem činnosti člověka (mj. působením freonů). Nejvýraznější ozonová díra se objevuje v období září-listopad nad Antarktidou.

P

Zpět na začátek

pahorkatina - geomorfologická jednotka se zvlněným reliéfem (v ČR s výškovou členitostí 30 - 150 m).
paleontologie - je věda o životě v minulých geologických obdobích. Jejím účelem je studie vývoje života na Zemi, pravěkých rostlin a živočichů za základě fosilních záznamů, které se dochovaly v horninách, ale například také v černém uhlí jako zkameněliny.
Pampero - studený bouřlivý jižní vítr v argentinských a uruguayských pampách, který se vyskytuje od listopadu do února
pampy - stepi v mírném pásmu Jižní Ameriky s charakteristickým, až 1,5 metru vysokým trávním postem
pánev - výrazná sníženina zemského povrchu obklopena vyvýšeninami
parovina – nízko položená a mírně zvlněná rovina. Vznikla působením eroze a denudace, které zarovnaly horniny různé odolnosti.
pasát - pravidelný vítr vanoucí od 25do 35 stupňů zeměpisné šířky k rovníku na obou polokoulích. Stačí se zemskou rotací, a proto vane na severní polokouli severovýchodním směrem a na jižní polokouli jihovýchodním směrem a na jižní polokouli jihovýchodním směrem.
pedosféra - půdní obal Země, soubor půd, které vznikly v nejsvrchnější části litosféry na pevninách
periférní oblast (periférie) - oblast, kde je intenzita hospodářské činnosti slabší. Patří k nim jednak oblasti s nízkou hustotou zalidnění a nepříznivými přírodními podmínkami, jednak oblasti osídlení s nízkou hospodářskou činností.
permafrost - trvale zmrzlá půda (anglický termín permafrost - slovo vzniklé sloučením „permanentní“ a „frost(y)“, neboli stále zmrzlý). Vyskytuje se v severní části Sibiře, Skandinávie, Severní Kanadě, na Aljašce, v Grónsku a v Antarktidě. Největší mocností dosahuje na severozápadě Jakutska až 1500 m.
perzián - kožešina z malých jehňat karakulské ovce
pesticidy - chemické látky používané zejména v zemědělství k hubení škůdců. Podle cíle účinku rozlišujeme např. insekticidy (proti hmyzu), herbicidy (proti plevelům), fungicidy (proti houbám a plísním) a mnoho dalších. Řada pesticidů je však toxická i pro jiné organismy než pro ty, proti nimž je zaměřena, a jejich vedlejší účinky nejsou dostatečně známé.
petrologie - zkoumá horniny ze všech různých hledisek; má velmi úzký vztah k mineralogii
pevninský svah – příkré ukončení pevninského šelfu, který tak odděluje od pevninského úpatí. Svah může být jednoduchý nebo stupňovitý.
pevninský štít - rozsáhlá část zemské kůry, tvořící jádro dnešního kontinetu. Pevninské štíty byly zformovány již v předprvohorním období, od té doby již neprodělaly žádné vrásnění, pouze pomalé, dlouhotrvající zdvihy a denudaci. Jsou proto tvořeny velmi starými horninami vystupujícími až na povrch, který je zarovnaný nebo mírně zvlněný.
písečný přesyp - protáhlé nebo srpovité vyvýšeniny tvořené vátým pískem, vysoké někdy až několik set metrů. Písečné přesypy mohou být zpevněné rostlinstvem, nebo nezpevněné a pohyblivé. Nazývají se též duny. Vyskytují se hlavně v pouštích a na některých mořských pobřežích.
planeta - vesmírné těleso obíhající kolem hvězdy. Svítí pouze odraženým světlem. Země je jedna z planet sluneční soustavy.
plankton - drobounké rostliny a živočichové vznášející se ve vodě, zdroj obživy ryb a jiných vodních živočichů
plantáž - velká plocha pro pěstování tropických nebo subtropických plodin
plošina - krajina s plochým nebo velmi mírně zvlněným povrchem vyznačující se malou výškovou členitostí (do 75m). Její výskyt není vázán na určitou nadmořskou výšku (např. Tibetská plošina - veklehorská oblast, plošina Kordofán - nížinatá oblast).
počasí - stav atmosféry (respektive její spodní části - troposféry) v daném okamžiku na určitém místě. Je charakterizováno souborem hodnot meteorologických prvků - měřitelných veličin, jako např. teplota, tlak a vlhkost vzduchu, množství srážek, rychlost a směr větru, a meteorologickými jevy, které nelze měřit, ale pozorovat, jako např. bouřka, mlha, rosa apod.
podnebí (klima) - dlouhodobý průměrný režim počasí, typický pro určité místo na Zemi
podnební činitelé podnebí ovlivňuje zeměpisná šířka, nadmořská výška, vzdálenost od moře, směr a síla převládající větrů, mořské proudy, charakter povrchu, směr a výška pohoří
pohyb obyvatelstva – přirozený, změny související s podobností a úmrtností, územní, zahrnuje trvalé přemisťování (stěhování) i dočasné přemísťování (dojíždění za prací, do škol, za službami), sociální, změny ve společenském postavení (např.: v zaměstnání)
podzemní voda - - druh povrchové vody, která tvoří souvislou podzemní hladinu. Vznikla vsakováním povrchové vody a slouží člověku často jako zdroj pitné vody.
podzolová půda - půdní typ chladnějších a vlhkých oblastí, kde jsou lehce rozpustné látky vymývány ze svrchních horizontů a hromadí se v nižších půdních horizontech
pól – severní a jižní pól, jsou myšlené body na zeměkouli, ve kterých se protínají všechny poledníky. Jejich spojnicí je zemská osa.
polárka – hvězda, která zůstává stále na témže místě. Spolehlivě slouží k určení severu.
polární den - souvislé období, kdy Slunce vůbec nezapadá. Vyskytuje se v krajinách od severního polárního kruhu na sever a od jižního polárního kruhu na jih v jejich letním období. Na pólech trvá přibližně půl roku, na polárních kruzích 24 hodin. Opakem je polární noc.
polární kruh - rovnoběžky vzdálené 66,5 stupně na sever (severní polární kruh) a na jih (jižní polární kruh) od rovníku.Jsou to poslední rovnoběžky směrem od pólů k rovníku, na nichž se projevuje polární den a polární noc .
poledník – průsečnice rovin procházející zemskou osou (sever-jih) se zemským povrchem
polder - vysušené zúrodněné dno šelfového moře chráněné hrázemi (najdeme např. v Nizozemsku)
poloostrov – část pevniny, kterou obvykle ze tří stran obklopuje moře
polopoušť - poněkud vlhčí oblast na okraji pouští, kde ale ještě pokrývá rostlinstvo jen jednu čtvrtinu (přibližně) celkové plochy, netvoří souvislý porost
polygamie - tzv. mnohomanželství, manželství s více jedinci opačného pohlaví
polygrafický průmysl – průmysl, zabývající se tiskem novin, knih, reprodukcí obrazů atd.
polyteismus - náboženské směry, uctívající větší počet bohů
poproduktivní věk - období života, v němž lidé většinou již nebývají výdělečně činní
populační politika – sociální politika státu, která se snaží ovlivnit populační vývoj, např.: porodnost (propopulační opatření ve prospěch zvýšení porodnosti, antipopulační opatření k jejímu snížení). Sociální politika státu se může vyznačovat i absencí populační politiky. tj. programové nezasahování populačního vývoje.
porodnost - rození dětí v určité populaci, počet narozených - absolutně, nebo v přepočtu na tisíc obyvatel (v promilích)
populační exploze - demografická exploze; současné rychlé tempo růstu počtu obyvatel rozvojových zemích (zejména v severní části Latinské Ameriky, v jihozápadní Asii i v některých afrických státech); souvisí s výrazným poklesem úmrtnosti (následkem pokroku ve zdravotnictví při zachování tradiční vysoké porodnosti)
postindustrální společnost – fáze vývoje společnosti charakteristická převahou terciálního sektoru. Nachází se v ní nejvyspělejší státy světa.
potenciální teplota vzduchu - teplota vzduchu, kterou nabývá vzduch při tlaku 1000 hPa
potok - obecně menší tok. Přesné odlišení toků menších a větších není. Při užívání názvu potok rozhodují často místní zvyklosti nebo tradice. V České republice je nejčastější typ povrchové vody. V potoce žijí společenstva různých organismů, přizpůsobená tomuto prostředí. Řasy tvoří jednak nárosty těsně při povrchu kamenů, jednak splývají spolu s mechy v proudící vodě. Živočichové žijící v rychle tekoucí vodě bystřinných úseků mají převážně plochá těla a někteří mají vyvinuté přísavky. Živočichové žijící v pomaleji tekoucí vodě mají většinou tělo oválného průřezu.
poušť – vegetační pás s nedostatkem vláhy, řídkým zalidněním s chudou vegetací
povodí – území odvodňováno do jednoho hlavního toku (např. povodí Moravy, povodí Amazonky). Hranice povodí se nazývá rozvodnice.
povrchová voda - voda odtékající po povrchu krajiny nebo voda zadržená v přirozených nebo umělých vodních nádržích
pravoslavná církev – křesťanská církev,jejíž hlavou je patriarcha. Kněží nemusí vždy dodržovat celibát (mohou se ženit). Člení se na řadu samostatných církvi. Převláda hlavně ve východní Evropě.
primární energetické zdroje (PEZ) - paliva a energie přímo získané z přírody, nepřeměněné na jiné energetické zdroje, např. uhlí, ropa, zemní plyn, dřevo, vodní, větrná, sluneční energie atd. Sekundární zdroje energie naopak vznikají zpracováním a přeměnou PEZ, např. elektřina, ropné deriváty, svítiplyn, koks apod.
prérie – severoamerické stepi
primér – primární sektor hospodářství či prvovýroba. Zahrnuje lov, rybolov, lesnictví, zemědělství, těžbu surovin.
privatizace - přechod od kolektivního (státního nebo družstevního) vlastnictví do vlastnictví soukromého. Podstatná složka ekonomické transformace postkomunistických zemí.
produktivita práce – vyjadřují se v množství produkce vyrobené pracovníkem za určitou pracovní jednotku. Jede s podstatných ekonomických ukazatelů.
produktivní věk - období lidského života, jehož dolní hranice obvykle tvoří nejvyšší věk povinné školní docházky, horní hranici věk, v němž občané získávají nárok na starobní důchod. Předpisy se v různých státech liší.
profil – zákres trasy s vyznačením nadmořských výšek. Profil dá názornou představu o výškových podmínkách cesty.
proláklina – část zemského povrchu, která leží pod úrovní hladiny světového oceánu
proso – obilnina sušších teplých oblastí protestantství – křesťanská církev, která odmítá uznat papeže. Vytvořila mnoho samostatných církvi (např.:evangelická, baptistická, metodistická).
provincie - správní jednotka ( např. v Jihoafrické republice )
průliv – zúžená část moře mezi dvěma částmi pevniny
průmyslová revoluce - historická etapa vývoje výroby, kdy došlo k přechodu do ruční práce v manufakturách ke hromadné velkovýrobě, založené na dělbě práce a využívání strojů (nejprve parního stroje). Přeneseně také myšleno období vývoje společnosti charakterizované výrazným rozvojem průmyslové výroby a dalším hospodářskými a společenskými změnami.
průplav – umělá vodní cesta spojující moře, řeky nebo jezera
průtok - množství vody, které proteče za jednu vteřinu průtočným profilem (korytem) řeky, udává se v metrech krychlových za sekundu
přelidnění - přílišná „NADMĚRNÁ“ hustota zalidnění. Není důležité, kolik obyvatel připadá na čtverečný kilometr, ale počet lidí, které může území živit. Závisí to především na hospodářské úrovni státu.
příkopová propadlina – kerná sníženina, vzniká postupným propadáním zemských ker
příliv – stoupání mořské hladiny, které je pravidelně střídáno odlivem. Příliv a odliv vyvolává přitažlivost Měsíce a Slunce. Za den se vystřídají dva přílivy a dva odlivy.
přílivová elektrárna – elektrárna, která využívá výškového rozdílu hladin moře mezi přílivem a odlivem. Pohyb hladiny se používá k vytlačování a nasávání vzduchu. Turbíny jsou roztáčeny proudem vzduchu, nikoliv vodou.
přírodní krajina – původní krajina, na jejímž utváření se podílejí jen přírodní vlivy
přírodní zdroje – složky fyzickogeografické sféry, které používá člověk ke své činnosti a k uspokojování svých životních potřeb. Dělí se na obnovitelné přírodní zdroje (půda, rostliny, živočichové, vzduch, voda, sluneční záření) a neobnovitelné přírodní zdroje (např. paliva, rudy apod.).
přirozený přírustek – údaj vyjadřující rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých za určité časové období (nárůst počtu obyvatel přepočtený na 1000 obyvatel).Pokud je výsledkem číslo záporné, dochází k přiřozenému úbytku.
půda - svrchní zvětrávající vrstva zemské kůry, skládající se z rozmělněných a chemicky pozměněných hornin a organických zbytků rostlinného a živočišného původu. Je oživená půdními organismy a prostoupená vodou a vzduchem. Její charakteristickou vlastností je úrodnost. Půda je základní výrobní prostředek v zemědělské výrobě, jehož účinnost je dána úrodností půdy, která vzniká v přírodním půdotvorném procesu a závisí dále na činnosti člověka. Půda slouží v zemědělství jako pracovní předmět i pracovní prostředek. Zvyšování úrodnosti půdy je hlavním způsobem intenzifikace zemědělské výroby.
půdní horizont - půdní vrstva, výsledkem různě dlouhého a silného působení půdotvorných činitelů je vytvoření půdních vrstev (horizontů), které se navzájem liší různým složením a různým množstvím humusu
pusta - step v Maďarsku
pyrit - sirná železná ruda kovově žluté barvy. Používá se hlavně při výrobě kyseliny sírové.

R

Zpět na začátek

Rada bezpečnosti OSN - jeden z hlavních orgánů OSN. Usiluje o zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
rafinerie -závod na zpracování ropy, která se zbavuje nežádoucích příměsí
ranč – viz. farma
rašelina - vzniká trouchnivěním nebo kvašením zbytků z rostlin, v prostředí s nadbytkem vody a nedostatkem vzduchu. Místo výskytu rašeliny je rašeliniště. Využívá se jako palivo, ale i pro zvýšení úrodnosti půdy.
rasy lidské – velké skupiny lidí s podobnýmí vnějšími znaky (základní rasy jsou europoidní - bílá, mongoloidní - žlutá, negroidní - černá)
rasismus – názor založený na tvrzení, že lidské rasy nejsou rovnocené. Je často spojen s představami o nadřazenosti vlastní rasy, s nerovnoprávním postavením jiných ras a s pácháním násilnosti vůči příslušníkům jiné rasy.
region – určitá vymezená oblast (světadíl, stát, kraj ap.)
rekreace – oddechová činnost lidí
rekultivace - opětovná kultivace,obnova narušené krajiny
reliéf - soubor tvarů zemského povrchu (souše nebo mořského dna)
relikvie - ostatky svatých nebo jejich osobních předmětů
religionistika - je interdisciplinární vědou, která se zabývá konkrétním náboženstvím v jejich historické i současné podobě
religiozita - vyjadřuje míru či sílu víry neboli zbožnosti
republika - (z latinského res publica = věc veřejná) forma státu, v němž jsou (vyšší) orgány státní moci voleny na ústavou určenou dobu
retenční nádrž - vodní nádrž, která má ochranou úlohu. Vetší část slouží nahromadění zásob vody (pro vyrovnání průtoku v řece, pro hospodářské využití vody), zbývající prostor je připraven pro zachycení vody bouřkových lijáků, náhlých přívalů, které způsobují povodně.
rezervace – 1.chráněné území pro uchování cenných přírodních krajin, 2.území vyhrazené původnímu obyvatelstvu
režim politický – způsob uplatňovaní politické moci ve státě
rift - rozsáhlá (až tisíce kilometrů dlouhá) příkopová propadlina, vzniklá rozlámáním zemské kůry
ron - vyhlubování, odnos a hromadění zvětralin dešťovou vodou a vodou z tajícího sněhu a ledu
ropa – tekuté přírodní palivo, které má barvu žlutou až žlutočernou. Slouží jako základ chemické výroby benzinu, motorové nafty, platů, kosmetiky ap.
ropný ekvivalent (toe) - jednotka pro srovnání skutečného obsahu energie, tj. tuna ropy o výhřevnosti 10.10(na šestou) kcal
rostlinná výroba – odvětví zemědělství, pěstování kulturních plodin
rovník – průsečnice roviny kolmé k zemské ose (a tuto půlící) se zemským povrchem. Je to nejdelší rovnoběžka půlící zeměkouli na severní a jižní polokouli.
rovníkové tišiny - pás trvale nízkého tlaku vzduchu na rovníku. Po většinu roku je v tomto pásu bezvětří – odtud název tišiny.
rovnoběžka – průsečnice rovin, které jsou kolmé k zemské ose a rovnoběžné s rovníkem
rovnodennost - dny kdy Slunce vrcholí nad rovníkem v nadhlavníku a hranice dne a noci prochází zemskými póly
rozchod kolejnic - vzdálenost mezi železničními kolejnicemi
rozvodí - přirozená hranice mezi dvěma povodími

Ř

Zpět na začátek

řasy - vodní rostliny, které se velmi rychle množí a mají značnou výživovou hodnotu, mnohé z nich slouží jako potrava pro živočichy a některé se těží k průmyslovému zpracování
řečiště - říční koryto, žlab, který si vytváří vodní tok
římskokatolická církev – křesťanská církev, v jejímž čele stojí papež. Kněží se nesmějí ženit (celibát). Římskokatolické náboženství je rozšířeno ve všech světadílech.

S

Zpět na začátek

SADC – (Southern African Development Community) Splolečenství pro rozvoj jižní Afriky je ekonomické společenství 13 afrických států - Angola, Botswana, Jižní Afrika 1994, Konžská demokratická republika 2000, Lesotho, Malawi, Mauricius 1995, Mosambik, Namibie, Svazijsko, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe - které vzniklo v roce 1980.
Sahel – stepní pas táhnoucí se jižně od Sahary napříč celou Afrikou, na přechodu mezi pásmy pouští a savan - vegetace má charakter suchých a řídkých travnatých, místy křovinatých porostů. Stále více trpí nedostatkem srážek a je základem pro rozšíření pouští. Oblast je často sužována dlouhotrvajícími suchy a následnými hladomory. K mnohým problémům přispívá i činnost člověka, zejména nadměrné vypásání porostů stády dobytka. Země Sahelu patří mezi nejchudší na světě.
salinita - vlastnost vody, která je dána celkovým obsahem ve vodě rozpuštěných solí. Udává se obvykle v promilích.
samuraj - japonský příslušník nižší vojenské šlechty, bojovník
Saturn - Saturn je druhá největší planeta sluneční soustavy. Strukturou je velmi podobný Jupiteru, ale jeho hustota je daleko menší. Planetu tvoří hlavně vodík, přes 93%, a helium, přes 5%
savana - vegetační pás v tropickém a subtropickém klimatickém pásu pokrytý travinami, typický střídání suchých a deštivých období
Seikan - nejdelší podmořský tunel, otevřený v roce 1988 mezi ostrovy Honsů a Hokajdo v Japonsku - délka 54km
sekta - uzavřená politická nebo náboženská skupina, která se vydělila z hlavního náboženství
sekularismus - pojem označující omezování církevního vlivu, neboli zesvětštění
sekundér – sekundární sektor hospodářství, zahrnuje zpracovatelská odvětví a obory průmyslu, dále stavebnictví a nákladní dopravu
SELA – (Sistema Económico Latinoamericano) Latinskoamerický hospodářský systém je hospodářská intergrace, která vznikla v roce 1975, se sídlem ve venezuelském Caracasu. Mezi 27 členů patří: Argentina, Bahamy 1998, Barbados, Belize 1992, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Chile, Jamajka, Kolumbie 1979, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay 1992, Peru, Surinam 1979, Trinidad a Tobago, Uruguay, Venezuela.
Sever a Jih (bohatý Sever a chudý Jih) - často užívané, i když geograficky nepřesné, rozdělení světa na státy relativně bohaté, hospodářsky vyspělé, soustředěné převážně v severních částech souše, a chudé rozvojové země v jižních oblastech. Do zóny se řadí státy západní Evropy, USA, Kanada, Japonsko, Izrael, Jižní Afrika, Austrálie, Nový Zéland a postkomunistické země Evropy. K jihu se počítají ostatní rozvojové země, zařazení některých zemí je však nejednoznačné.
sídlo – územně oddělené seskupení budov, které slouží k trvalému pobytu lidí (např.: město, vesnice, osada, samota)
sisal - vlákna tropické suchomilné rostliny agáve, z nichž se vyrábějí hrubé tkaniny
skleníkový efekt - je zcela normální jev v atmosféře, při kterém atmosféru proniká víc tepelného záření k povrchu než z něho uniká do vesmírného prostoru. Skleníkový efekt zesiluje (zvyšování skleníkového efektu) oxid uhličitý, který se dostává do atmosféry spalováním a jehož množství v atmosféře se s rozvojem průmyslu stále zvětšuje. Zvětšuje se tak nebezpečí přehřátí země, které by mělo pro přírodní prostředí katastrofální následky.
skupenství - neboli stav enbo také fáze je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi. Pojem fáze je přitom obecnější, než skupenství, neboť látka může za různých teplot a tlaků existovat v jednom skupenství, ale v různých fázích, lišících se např. krystalovou stavbou. Nejčastěji se rozlišují tři skupenství - pevné, kapalné a plynné.
slatina – přírodní útvar, který vzniká zarůstáním a rozkladem rostli (travin) ve stojatých vodách (rybníků, říčních ramen).Vyznačuje se červenou, mazlavou hmotou. Některá ložiska slatin se využívají k léčebným účelům.
sluneční soustava - soustava vesmírných těles obíhajících kolem slunce. Soustavu tvoří: Slunce,8 planet,trpaslíčí planety (např. Pluto), více než 30 měsíců,40 000 planetek (asteroidů), komety, meteory, meziplanetární prach a plyny.
Slunce - je jedinou hvězdou Sluneční soustavy. Je také jejím největším a nejtěžším objektem. V jeho jádře probíhá termojaderná reakce, která je zdrojem energie na Zemi. Na povrchu má teplotu 5000 stupňů Celsia a v jádře je to až 14 mil. stupňů Celsia.
slunovrat – den, kdy Slunce při svém zdánlivém pohybu dosáhne největší vzdálenosti od rovníků a začíná se vracet (odtud slunovrat). Při zimním slunovratu (21.12. – u nás nejkratší den) je Slunce v poledne v nadhlavníku nad obratníkem Kozoroha, při letním slunovratu (21.6 – nejdelší den) nad obratníkem Raka.
smíšené lesy – vegetační pás, který je přechodem mezi pásmem jehličnatých a listnatých lesů, na méně kvalitních půdách
smog - směs mlhy, prachu a kouřových zplodin v ovzduší velkých měst a průmyslových oblastí
sněžná čára - výšková linie, na niž je vyrovnán přírůstek a úbytek sněhové a ledovcové hmoty, nad sněžnou čárou převládá hromadění sněhu nad jeho úbytkem, pod sněžnou čarou je tomu naopak
SNG (též SNS) - (Sodružestvo Nězavisimych Gosudarstv) Sdružení nezávislých státůje je vojensko-politická integrace bývalých států Sovětského svazu (nyní Ruska), která vznikla v roce 1991. K 12 členům patří: Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán.
socioekonomická sféra - část krajinné sféry zahrnující prvky a jevy vytvořené lidskou činností, např. obyvatelstvo, sídla, zemědělství, průmysl, dopravu, obslužnou sféru. Socioekonomickou sféru a její vztah k přírodní sféře studuje socioekonomická geografie.
sopka – místo, na kterém pronikaly nebo pronikají na zemský povrch tekuté, rozžhavené produkty sopečné činnosti-láva nebo plyny.Sopky dělíme na vyhaslé nebo činné.
souhvězdí - vzájemně neměnné postavení hvězd, které lidé již v dávných dobách spojovali v obrazce a označovali různými názvy, např. zvířat a bájných bytostí. Slouží k rychlé orientaci na hvězdné obloze.
soumrak - přechod mezi dnem a nocí, kdy osvětlené horní vrstvy atmosféry rozptylují sluneční světlo k zemi. Obdobně ráno svítání před východem Slunce.
souostroví - seskupení ostrovů
sopečná činnost - jevy a pochody souvisící s výstupem magmatu z hloubek zemského nitra k zemskému povrchu. Nejnápadnějším povrchovým projevem jsou sopky.
speciální mapa - podrobná mapa v měřítku 1:75 000. Osm listů speciální mapy tvoří list mapy generální. Speciální mapy vznikaly v 19. století, dnes jsou překonány dokonalejšími mapamy topografickými a digitálními.
spraš - žlutá navátá zemina.Její mocné vrstvy se uložily zejména v ledových dobách
srážkoměr - nádoba na zachycení srážek – kapalných i pevných. Obvykle je kruhová, se záchytnou plochou. Nádoba je umístěna ve volném prostoru, ve výši 1 m nad terénem.
srážkový stín - vzniká na závětrné straně pohoří tím, že vzdušné proudy narážejí na návětrnou stranu a odevzdávají zde většinu srážek. Krajina, která leží na závětrné straně pohoří, má méně srážek. Říkáme, že leží v srážkovém stínu.
srážky - výsledek srážení (kondenzace) vodních par v ovzduší. Padají z oblaků v podobě deště, mrholení, krup a sněhu. Nebo se usazují na předmětech zemského povrchu jako rosa, jíní, jinovatka, námraza a náledí.
statistika - věda, která počítá, třídí a hodnotí společenské, hospodářské záležitosti
stát – území vymezené státními hranicemi, na kterém se obyvatelé sdružují v právní celek s určitou organizační strukturou. Jeho podstatným rysem je svrchovanost, suverenita v rozhodování o vnitřních záležitostech i vnějších vztazích.
státní správa – orgány státu, které představují výkonnou moc a jejichž představitelé jsou jmenováni
státní zřízení - politická forma státu (viz. monarchie, republika, federativní stát), složení a činnost státních orgánů
step - vegetační pás v polosuchých oblastech , na kvalitních půdách.Rostlinný kryt tvoří trávy.V různých zemích se označují jako prérie, pampa, pusta aj.
strojírenství – odvětví zpracovatelského průmyslu, kdy se zpracovávají kovy a slitiny (z hutnické výroby) na další výrobky. Nejčastěji se dělí na těžké,dopravní a lehké.
střední délka života - údaj, který ukazuje počet let, kterých se člověk v daném státě průměrně dožívá.
střední věk - průměrný věk obyvatel určitého území. např.: pro obyvatelstvo rozvojových zemích je charakteristický nízký střední věk daný vysokým počtem lidí nižších věkových skupin
středomořské subtropy – viz vždy zelené tvrdolisté lesy
středooceánské hřbety – vystouplé části mořského dna, které dosahují až 3000m nad okolí. Oddělují pánve a tvoří souvislý pás v každém z oceánů.
studená fronta - frontální rozhraní mezi vzduchovými masami odlišných vlastností. Studený vzduch prostupuje a proniká jako tupý klín pod vzduch teplejší, který vytlačuje do výšky. Proto se na frontálním rozhraní vytvářejí kupovitá oblaka, vane silný, nárazový vítr a přicházejí prudké přeháňky. Takové počasí netrvá dlouho. Studená fronta obvykle přejde za několik málo hodin.
subdukce - podsouvání jedné litosférické desky pod druhou
subtropy - podnebný pás tvořící přechod mezi podnebným pásem tropickým a mírným
suburbanizace - proces, při kterém se obyvatelé z velkých měst stěhují do předměstských sídel v zázemí i do míst ležících mimo urbanizovaná území. Velká města tak ztrácejí počet obyvatel.
sultanát - země , v níž vládne sultán
surové železo - železo vyrobené ve vysoké peci s řadou příměsí – např. manganu, fosforu, křemíku
světové strany - základní směry sloužící k orientaci (sever-jih, východ-západ)
světový čas - nultého (hlavního) poledníku, který prochází bývalou hvězdárnou Greenwich (grinič) v Londýně. Je základním časem pro světové hvězdárny, pro lodní a leteckou dopravu, pro meteorologii atd.
světový oceán- (z Řeckého Ókeanos - velká řeka obtékající velkou Zemi) - souvislý vodní obal Země se společnou souvislou hladinou
syntetický kaučuk - kaučuk vyráběný v chemickém průmyslu, výchozí látkou bývá líh, acetylén apod.

Š

Zpět na začátek

šeflové moře - část pevninské zemské kůry zatopené mělkým mořem s hloubkou do 200 m
šíje - úzký pás pevniny sevřený ze dvou stran mořem
Šinkanzen - japonský systém rychlovlaků
šintoismus- předbudhistická náboženská soustava v Japonsku. Věří ve více bohů a uctívají vsé předky.
šířková pásmovitost biosféry - členění biosféry podle zeměpisné šířky a panujících klimatických poměrů
šovinismus - vypjatý nacionalismus přerůstající v přezíravý vztah až k nenávist k jiným národům

T

Zpět na začátek

tajfun - tropický orkán, který postihuje v červenci až listopadu pobřeží východní Asie
tajga - viz. jehličnatý les
tanker - cisternová loď k přepravě ropy nebo zemního plynu.Ten se dopravuje zmrazen na -160°C
technické plodiny - užitkové rostliny, jejichž některé části poskytují suroviny pro průmyslové zpracování (bavlník,sója aj.)
tektonika - vědní disciplína studující stavbu, vznik a vývoj zemské kůry, deformace a pohyby, které v ní vznikají
teodolit - měřící úhloměrný přístroj s dalekohledem pro měření vodorovných a svislých úhlů, používá se při vyměřování a mapování v terénu.
teologie - nauka o bohu, bohosloví. Zabývá se náboženskou vírou, jejími zdroji a předměty.
tepelná kapacita - je množství tepla potřebného ke zvýšení teploty o 1 stupeň Celsia
teplá fronta - rozhraní dvou vzduchových hmot projevujících se rozsáhlou oblačností, která se tvoří při přechodu fronty. V teplé fronte vystupuje teplý vzduch nad ostrým klínem studeného vzduchu. Šířka pásma frontální oblačností činí několik set kilometrů vytrvale prší rovnoměrně a déle než při přechodu studené fronty.
teplo - teplo jje část vnitřní energie, kterou těleso přijme nebo odevzdá při tepelné výměně druhému tělesu, je třeba rozlišovat dvě různé veličiny. Teplota, která vyjadřuje stav tělesa, a teplo, které vyjadřuje změnu stavu tělesa.
teplotní gradient vertikální - ukazatel popisující pokles teploty s výškou
teplotní gradient horizontální - změna teploty v místech se stejnou nadmořskou výškou
teplotní inverze - stav, kdy roste teplota s výškou
teplotní izotermie - stav, kdy se teplota vzduchu s výškou nemění
teplotní pásy - viz. klimatické pásy
terasování - schodovitá úprava polí na svahu, která zabraňuje erozi půdy
terciér (terciární sektor) – hospodářský sektor zahrnující služby v širším pojetí - obchod, školství, zdravotníctví, spoje, bankovnictví, rekreaci a osobní dopravu atd. Z něj se někdy v užším pojetí odděluje kvartér.
teritoriální vody - pásmo moře začínající od linie nejvyššího odlivu, popř. hranice vnitrozemských mořských vod, na které - včetně vzdušného prostoru nad ním, mořského dna i podzemí pod ním – se vztahuje suverenita (svrchovaná moc)
teritorium – správní jednotka s velmi malým počtem obyvatel, ale velkou rozlohou
terminál – moderně vybavené dopravní centrum kde na sebe navazují různé druhy dopravy
textilní průmysl - odvětví zpracovatelského průmyslu, kde se z textilních plodin a umělých vláken vyrábějí látky apod.
těžký průmysl - odvětví vyrábějící převážně výrobní prostředky; těžba, elektrárenství, hutnictví, výroba stavebních hmot
tonáž - prostorový obsah lodi; nosnost lodi měřená hmotností vytlačené vody v tunách
topografická mapa – zobrazuje podrobné části zemského povrchu v měřítkách 1:5000 - 1:200 000
tornádo – rychlý, ničivý, otáčivý vzdušný vír o průměru asi 100 m, který zasahuje území USA v březnu a říjnu
toxicita - míra jedovatosti látky vůči cílovému organismu tkání. Otrava organismu je označována pojmem intoxicita.
trajekt - plavidlo sloužící k přepravě vlaků a motorových vozidel po vodě (přes vnitřní moře nebo jezero). Pluje po pravidelné lince mezi dvěma přístavy.
tranzit - mezistátní přeprava přes území cizího státu
treska - velká kostnatá ryba (o hmotnosti až 40 kg) žije v hejnech v severním Atlantiku i v Tichém oceánu
tropický deštný les - vegetační pás bujného rostlinstva přibližně na rovníku. Vyznačuje se vysokými teplotami a značnou vlhkostí.
tropy - teplotní podnebný pás rozkládající se mezi obratníky. Vyznačuje se vysokou průměrnou teplotou a malými ročními teplotními rozdíly. tsunami - původně japonský název pro vysoké mořské vlny s ničivými následky vznikající podmořským zemětřesením či podmořskými sesuvy. Na volném moři dosahují délky 150-300 km a rychlosti až 1000 km/h, ale jsou nízké, při pobřeží se však zvedají do výšky až do několika desítek metrů a mají katastrofické účinky.
tundra - bezlesý vegetační pás chladných oblastí Země
turistická mapa - podrobná mapa zpravidla v měřítku 1:50 000 -
1:100 000. Oproti mapě topografické je poněkud zjednodušena. Turistické prvky jsou naopak zdůrazněny a jsou přidány turistické trasy.
tvorba krajiny - cílevědomá lidská činnost, jež plánovitě pečuje o krajinu, aby nedošlo k narušení souladu mezi jednotlivými složkami; cílem je vytvořit krajinu, která umožňuje hygienický, zdraví člověka příznivý způsob života v příjemném prostředí a zároveň v potřební míře hospodářskou činnost lidí

U

Zpět na začátek

uhelný ekvivalent (tuna měrného paliva - tmp) - jednotka pro srovnání skutečného obsahu energie, tj. tuna černéhzo uhlí o výhřevnosti 7.10 (na šestou) kcal
UNESCO - Organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu se sídlem v Paříži
unitární stát – jednotný stát (jako např. Francie či Maďarsko) s jedinou soustavou nejvyšších státních orgánů a s jedinou ústavou
uragán- tropický cyklón označovaný tímto názvem v mořích při východním a západním pobřeží Mexika(viz cyklón)
Uran - Uran je podobně jako Saturn a Jupiter plynný obr. Má však trochu jiné složení. Hlavní složkou je opět vodík, jenže tvoří pouhých 83%. Helium má zastoupení 15%. Obsahuje také malé množství methanu. Ostatní látky jsou zastoupeny v nepatrném množství.
urbanizace – růst podílu obyvatelstva žijícího ve městech, poměšťování, růst měst a počtu obyvatel žijících ve městech, též šíření městského způsobu života. V širším pojetí se jedná o komplexní sociální a ekonomický proces, zahrnující např. změny způsobu života obyvatel, rozvoj a změny funkcí sídel a vztahů mezi nimi.
urbanizovaná krajina – původně venkovská krajina, která s rozvojem průmyslu, služeb a odpovídající dopravní sítě získává městský charakter
určování světových stran – nejspolehlivější kompasem nebo buzolou. Možno i podle řady přírodních úkazů. Z těch jsou nejspolehlivější metody pomocí nebeských těles (Slunce, Měsíce, hvězd).
usazenina - hornina vzniklá usazováním anorganických či organických částic nebo horninových úlomků unášených vodou, větrem, ledovcem, mořem apod.

Ú

Zpět na začátek

údolní niva - rovina podél vodního toku, která bývá při povodních zaplavena. Je tvořena naplaveninami, proto bývá hlinitá a písečná.
úmoří - území, odkud všechny řeky tečou do stejného moře (část pevniny, ze kterého se uskutečňuje odtok do určitého oceánu)
úmrtnost - počet zemřelých. Je vyjadřován absolutně, nebo v přepočtu na tisíc obyvatel (v promilích).
úprava vody- provádí se mechanickým čištěním (filtrací) organické látky se odstraňují čeřením (čištěním,odstraňováním zákalu nejdříve chemickou látkou, pak filtrací). Chemiky se odstraňuje také železo, mangan a jiné látky i mikroorganismy. Zápach mizí provzdušňováním.
úval - sníženina protáhlého tvaru na jednom nebo více koncích otevřená. Široké dno má pahorkatiny nebo roviny.
úvěr - poskytnutí peněz nebo zboží na dluh
územní dělba práce – vzájemná hospodářská spolupráce mezi oblastmi a obory, která umožňuje specializaci, tj. zaměření na určitou výrobu , popř. služby
územní plánování – cíle vědomá odborná činnost zabývající se vhodným vymezením prostoru pro určité činnosti, např. pro výstavbu průmyslových objektů, terminálů, obytných a rekreačních zón apod.

V

Zpět na začátek

vačnatci - jednoduší savci, kteří svá mláďata po narození umisťují do koženého vaku na těle matky, kam ústí mléčné žlázy např. klokan, vačice aj.
vádí - říční koryto, které se naplňuje vodou pouze v období dešťů (v Austrálii CreeK)
Valné shromáždění OSN - hlavní orgán Organizace spojených národů; skládá se ze zástupců všech členských států OSN. Zasedá obvykle ve svém sídle v New Yorku každoročně od poloviny prosince.
Varšavská smlouva - vojenskopolitický svazek bývalých socialistických států. V roce 1991 byla rozpuštěna.
védy - soubor ústně šiřitelných staroindických literárních památek
vejcorodí savci - nejprimitivnější savci, připomínající některými znaky plazy a ptáky. Samice kladou blanitá vejce, mláďata živí mlékem. Žijí pouze v Austrálii. Nejznámější z nich jsou ptakopysk a ježura.
velehory - pohoří se silně členitým reliéfem s výškovými rozdíly přes 600 m, obvykle s nadmořskou výškou vrcholů nad 2 000 až 2 500 m
veletok - řeka dlouhá i několik tisíc kilometrů, s rozlehlým povodím a vysokým průtokem
velký drak - označení Japonska coby vzoru ,,malých draků''
Venuše - Venuše je planeta typově, rozměrově i vzdálenostně nejbližší Zemi. Je proto také nazývána sesterskou planetou. Jenže podmínky na Venuši jsou zcela nevyhovující pro život (teplota, atmosféra aj.).
vesmír - soubor všech vesmírných těles a prostoru mezi nimi, které jsou ve vzájemném fyzikálním vztahu a které je astronomie (věda o vesmíru) schopna obsáhnout pozorovací praxí a teorií. Vesmír vznikl již před 15 miliardami let - tzv. velký třesk.
vědeckotechnická revoluce - velmi rychlý rozvoj vědy a techniky spojený s mechanizací ,automatizací a chemizací, využíváním jaderné energie a různých nejnovějších informací
věková pyramida – graf sloužící vyjádření skladby obyvatel podle věku a pohlaví
vnitřní moře - část světového oceánu, která je téměř uzavřena mezi pevninami a s oceánem je spojena pouze průlivem (např. Středozemní moře, Rudé moře atd.)
vnitrozemské podnebí - viz. kontinentální (pevninské) podnebí
vodní nádrž - prostor k dlouhodobějšímu zadržení vody. Vzniká přirozeně (přírodní vodní nádrž - jezero) nebo uměle výstavbou přehrady (hráze) na vodním toku.
vodní stav – výška vodní hladiny na určitém místě vodního toku, která se v průběhu roku mění a je závislá na řadě činitelů
vodnost toku - množství vody,které proteče vodním tokem za rok.využívá se při zjišťování povodňového stupně
vrása - část vrstvy nebo souvrství hornin prohnutá tlakem do vlny, rozměry se pohybují od decimetrů až po tzv. velevrásy, tvořící i celá pohoří
vrásná soustava - rozsáhlá část reliéfu a litosféry, vyvytvořená vrásněním. Vznikají tak většinou pohoří.
vrásnění - horotvorný proces, kdy se vrstvy hornin zprohýbají bočním tlakem
vrchovina - krajina s členitým reliéfem, s výškovými rozdíly 150 - 300 metrů, s nadmořskou výškou obvykle 600 - 900metrů
vrstevnice - myšlená čára spojující všechny body o stejné výšce. Na mapě přehledným způsobem zobrazuje terenní tvary.
vrtná plošina – zařízení používané pro vrtání a těžbu ropy z mořského dna na otevřeném moři. Je bud upevněna na plovácích – pontonech - a zakotvena pomocí lan nebo stojí na podpěrách, které jsou zakotveny do dna moře. Je tu i ubytovna pro obsluhu, plošina pro přistávání vrtulníků a zásobník pro vytěženou ropu. Při konstrukci se musí počítat s vlnami a silným větrem.
výhřevnost paliva (kalorická hodnota) - spálené teplo 1 kg paliva (měrné spalné teplo) zmenšené o teplo, jehož je třeba k odpaření vody. Jednotkou je joule na kilogram (j.kg).
vysočina - část zemského povrchu ve výšší nadmořské výšce než 200 m
výšková stupňovitost biosféry - změny biosféry s přibývající nadmořskou výškou
vždy zelené tvrdolisté lesy - vegetační pás rozšířený především ve Středomoří, kde je horké a suché této a teplé vlhké zimy. Roste zde olivovník, palma olejná, cedr, dub korkový atd.

Z

Zpět na začátek

záliv - část oceánu, moře nebo jezera pronikající jako hluboký výběžek do pevniny
zelená revoluce – snahy o zvýšení produkce potravin, zejména hospodářsky méně vyvinutých zemí, prostřednictvím pěstování výnosnějších odrůd, používáním nových technologických postupů, rozšiřováním závlah, větším použitím hnojiv apod.
zambo - míšenec černocha a indiána
země "levné vlajky" - státy, které mají ohromné loďstvo, neboť registrační poplatky a daňové odvody jsou nízké
zemědělská půda – půda využívaná v zemědělství. Patří sem hlavně orná půda, zahrady, sady, louky a pastviny.
zeměpisná délka - počítá se od základního nultého (greenwichského) poledníku na východ - východní délka, na západ - zápdní délka. Všechny body ležící na stejném poledníku mají stejnou zeměpisnou délku.
zeměpisná poloha - poloha místa určená zeměpisnými souřadnicemi
zeměpisná šířka - počítá se od rovníku na sever - severní šířka, na jih - jižní šířka. Rovník má šířku nulovou. Všechny body ležící na stejné rovnoběžce mají stejnou zeměpisnou šířku.
zemětřesení - vzniká náhlým pohybem zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětí – např. z neustálých pohybů zemských desek – podél zlomů. Větší zemětřesení se proto obvykle vyskytují v těch oblastech světa, kterými významné zlomy procházejí (západní pobřeží Ameriky, Tichomořský prstenec – Japonsko, Indonésie atd.)
zemská osa - spojnice severního a jižního pólu
znakové písmo - písmo užívající smluvené znaky místo slov (např. čínské). Znaky nahradily původní obrázky, čímž se zrychlilo psaní.
zvětrávání - proces přizpůsobování hornin podmínkám okolního prostředí. Rozlišujeme fyzikální zvětrávání - mechanický rozpad (např. teplota) a chemické zvětrávání - chemický rozklad hornin (např. voda).

Ž

Zpět na začátek

živočišná výroba - odvětví zemědělství, zaměřené na chov hospodářských zvířat

Nahoru
top

Copyright (c) 2007 Jindřich Polák - Design & kód: tvorba-webu a jindřich polák

NAVRCHOLU.cz